กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักตรวจราชการ

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ของ สำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
.........................................

    ด้วยสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

    ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  24  กันยายน  2556 –  27 กันยายน   2556  ภายในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3959 และ  02-333- 3969
                                             ...........................................................

เอกสารประกอบการเสนอราคา
1.    ใบเสนอราคา
2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.    สำเนาทะเบียนบ้าน
4.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | งานที่ 1 | งานที่ 2 |
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับชาวยโสธรรวมใจทอดผ้าป่าหนังสือ สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ กว่า 50,000 เล่ม

พิมพ์ PDF


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชาวยโสธรรวมใจทอดผ้าป่าหนังสือ สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ วท. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวยโสธร กว่า 500 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09.15 น. ณ วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในการจัดงานทอดผ้าป่าหนังสือสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในครั้งนี้นั้นถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอ่านซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน โดยได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันรักการอ่านโดยให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น การที่ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าหนังสือสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะในวันนี้ เนื่องจากสำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายเรื่องบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงหนังสือพิมพ์ให้บ้านหนังสืออัจฉริยะวันละ 2 ฉบับ วารสารรายสัปดาห์ และวารสารรายปักษ์เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของประชาชน ดังนั้น หนังสือที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าหนังสือวันนี้ ก็จะได้ความรู้อย่างหลากหลาย หวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้พี่น้องชาวยโสธรได้หนังสือดีมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของตนเองและอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

     ด้าน นายประวัติ ถึถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดยโสธรได้บูรณาการงานจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยโครงการทอดผ้าป่าหนังสือสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ วัดป่าหนองไคร้ ตำบลหนองหินแห่งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร งานมหกรรม 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธรซึ่งจะจัดขึ้นที่หอประชุมวิถีอีสาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

     นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ นายอำเภออำเภอเมือยโสธร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการอ่าน โดยจัดทำเป็นห้องสมุดประจำหมู่บ้านให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” และ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่บริการ 111 แห่ง ให้เป็นห้องสมุดประจำหมู่บ้านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในการนี้ได้สนับสนุนสื่อหนังสือพิมพ์แห่งละ 2 ฉบับ วารสารรายสัปดาห์ และวารสารรายปักษ์เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ 111 แห่ง มีสื่อหนังสือดีน่าอ่านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ และในขณะนี้มีผู้บริจาคหนังสือแล้วกว่า 50,000 เล่ม 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 333 3700 ต่อ 3727 – 3732 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
----------------------------------------------------------------

 

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์             และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน 7 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ  ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2556  ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02 333 3812

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

รมว.วท. เปิดการประชุมนานาชาติ The 1st SRII Asia Summit 2013

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 1st  SRII Asia Summit 2013 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการในเรื่องพัฒนาการและบทบาทของ Service Innovation ที่มีต่อการดำรงชีวิต การศึกษา ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co – creation การบูรณาการในหลายภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจากทาง Service Research and Innovation Institute (SRII) Global ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนี้เป็นครั้งแรก ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มีโอกาสร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตให้ประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้และพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจโลก


   สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขั้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้บูรณาการยุทธศาสตร์ของประเทศในปีงบประมาณ 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มั่นคง และยั่งยืน อันประกอบด้วย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และให้มีการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนากำลังคนภาครัฐ นอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 เช่น การสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน และเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนการศึกษาวิจัยของไทย

 

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมกิจการของ สทอภ.

พิมพ์ PDF

  

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการและการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สทอภ. และผู้บริหาร สทอภ. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


          ต่อจากนั้น ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. นำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ในอนาคต และดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. นำเสนอการดำเนินภารกิจของ GISTDA และสาธิตการปฏิบัติงานบริหารจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
          - Conference ระหว่าง ศูนย์ราชการ กับ สาธิตการรับสัญญาณดาวเทียมที่ศรีราชา
          - นำเสนอภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม COSMO Skymed
          - การติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของคราบน้ำมันในทะเล บริเวณเกาะเสม็ด จ.ระยอง
        - การสาธิตระบบการบริหารจัดการจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เช่น Zoning การเกษตร, GIS จังหวัด และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร เพื่อทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและประกอบดาวเทียมสำรวจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศสำหรับสำรวจโลกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สทอภ. โทร. 0-2141-4582

 


เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728 – 3732 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน้า 132 จาก 406
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป