กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.โครงการ จดหมายถึงดวงดาว

พิมพ์ PDF

 

โครงการ จดหมายถึงดวงดาว

หลักการ/เหตุผล

    การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบๆ เพียงในสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มเยาวชนจำนวนหนึ่งที่เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์เท่านั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดาราศาสตร์ของประเทศ มีภารกิจประการหนึ่งในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ และนำเผยแพร่            ในโอกาสการจัดนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง

แนวคิด

     นำสื่อดาราศาสตร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ และเป็นสื่อดาราศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

วิธีการดำเนินงาน

เขียนจดหมายบอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยสัมผัสยามดูดาว หรือเรื่องราวที่ทำให้สนใจดาราศาสตร์

NARIT เตรียมสื่อเรียนรู้ แผนที่ดาว และหนังสือความรู้ทางดาราศาสตร์ ไว้เป็นชุดของขวัญสำหรับคนรักดาวที่เล่าเรื่องประทับใจพวกเราที่สุดร่วมสนุกผ่าน facebook.com/NARITpage

หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานที่  :  ทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ชุมชน ห้องสมุด โรงเรียน สถาบันการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ  :  มกราคม – มีนาคม  2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :  ประชาชนสามารถนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ตามความสนใจ

เจ้าของโครงการ  :  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณจุลลดา ขาวสะอาด โทร.053-225-569-71 ต่อ 210 ,081-881-3260

 

โครงการนิทรรศการ Ice Age The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง

พิมพ์ PDF

 

โครงการนิทรรศการ Ice Age The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง

หลักการ/เหตุผล/แนวคิด

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทย ให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    อพวช. ได้พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการมาโดยตลอด โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับเรื่องราวสถานการณ์มในปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม อพวช. มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามระยะเวลาประมาณทุกๆ 3-6 เดือน เช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง เป็นนิทรรศการหนุมเวียนอีกชุดหนึ่ง ที่ อพวช. นำมาจาก Aurea Exhibitions ประเทศอาร์เจนตินา โดยนิทรรศการชุดนี้ได้จัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศ และล่าสุดเมื่อกลางปีนี้ ได้จัดแสดงที่ Science Centre Singapore ประเทศสิงคโปร์ 

     ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ได้นำบางส่วนของ ICE AGE: The Exhibition ชุดนี้ ไปจัดแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยนำเสนอโครงกระดูกไดโนเสาร์ และหุ่นยนต์แมมมอธ เป็นไฮไลท์หนึ่งของงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชนที่มาชมงานอย่างมาก และเมื่อวันที่ 12  กันยายน – 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อพวช. จึงได้นำนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition มาจัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ อพวช. พร้อมกันนี้ อพวช. ยังเพิ่มเติมความสนุกสนานในการเรียนรู้ด้วยภาพยนตร์ระบบดิจิตอล 3 มิติ Titans of the Ice Age อีกด้วย

     แต่ด้วยกระแสความสนใจในนิทรรศการชุดนี้จำนวนมากทั้งจากเยาวชน ประชาชน และสื่อมวลชน อพวช. จึงได้ขยายการจัดแสดงนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition ต่อไปจนถึงเดือนเมษายน 2558 เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยทุกคน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนิทรรศการฯ  

รูปแบบการดำเนินงาน

      ภาพรวมของ ICE AGE: The Exhibition จะนำเสนอวิวัฒนาการของโลก นับตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนมาถึงการเกิด “ยุคน้ำแข็ง” แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพแวดล้อมของยุคน้ำแข็ง ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ต้องมีการปรับตัว การอพยพย้ายถิ่นฐาน หรือบางสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปในที่สุด ประกอบไปด้วย 5 โซนที่สำคัญ ได้แก่

 

โซนที่ 1  เปิดกล่องความทรงจำโลก ‘อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีอนาคต’

นำเสนอข้อมูลที่ว่า “เราสามารถรู้และเข้าใจอดีตของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อย่างไร?”

โซนที่ 2  การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน การอพยพย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิต

นำเสนอภาพรวมของ “ธรณีกาลโลก” และข้อมูลโดยสังเขปของ 4 มหายุควิวัฒนาการโลก

โซนที่ 3  ‘วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต’

นำเสนอถึง ‘โลกในยุคน้ำแข็ง’ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ และเผยโฉมหน้าของ สัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็ง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตในยุคนั้น ในรูปแบบของหุ่นยนต์สัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ 

โซนที่ 4  แมมมอธ 

นำเสนอเรื่องราวผ่านวิวัฒนาการของสัตว์ประเภทงวง แสดงให้เห็นวิวัฒนาการ รวมทั้งสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็ง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์อื่นๆ 

โซนที่ 5  กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ

เพื่อกระตุ้นจินตนาการของผู้เข้าชม ภายหลังจากการชมนิทรรศการแล้ว เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

          นอกจากนั้น ภายในนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกและเพลิดเพลิน  อาทิ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ  ที่เหล่าสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็ง จะมาปรากฎบนจอภาพ 3 มิติ  รวมทั้งยังมีห้องกิจกรรมการทดลองต่างๆ อีกมากมายสถานที่

สถานที่  :  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและประชาชน

ระยะเวลาการดำเนินการ

          นิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง” จะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ไปจนถึงเดือนเมษายน 2558 โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน  ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์

เจ้าของโครงการ  : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณฐาปนี อัศสวโชคชัย โทร. 02-577-9999

 

โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015

พิมพ์ PDF

 

โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015

หลักการ/เหตุผล

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) โดยเติมองค์ความรู้ด้าน วทน.เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน มาตั้งแต่ ปี 2547 ด้วยกลไกเครือข่ายความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี ทำให้มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนา มาจำหน่าย จึง จัดกิจกรรม “คาราวานสินค้าชุมชน”  ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015 ที่กำหนดจัดในช่วงเดือนมกราคม 2558

แนวคิด

     เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนที่ วท.ให้การสนับสนุน และเป็นการแสดงผลงานของ หน่วยงานใน วท.ที่ร่วมกันดำเนินงานมา

วิธีการดำเนินงาน

1. รวบรวมและคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ วท.ให้การสนับสนุน เติมความรู้

2. จัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

3. ติดตามและประเมินผล

สถานที่  : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย  :  กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs

ระยะเวลาดำเนินการ :  ธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ประกอบการที่ร่วมงานมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

เจ้าของโครงการ  : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสานเจ้าที่     :   

 

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

พิมพ์ PDF

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

หลักการ/เหตุผล/แนวคิด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงาน “โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการณ์ระหว่างสองกระทรวง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน ด้วยการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่น่าตื่นเต้น และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการคิดแบบวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน”

วิธีการดำเนินการ

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการพิเศษเป็นนิทรรศการกึ่งถาวรในอาคารนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ประมาณ 800 ตรม.  และกิจกรรมพิเศษที่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือภารกิจของหน่วยงาน มาให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจ ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร  รายละเอียดดังนี้

1)      นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ชุด ดาราศาสตร์ บันดาลใจ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านสื่อ interactive โดยมีนิทรรศการที่น่าสนใจ  ได้แก่

2)      - นิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจวบจนถึงรัชสมัยปัจจุบันที่ชาวไทยได้รู้จักกับดาราศาสตร์ผ่านพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

3)       - โลกและเอกภพในมุมมองดาราศาสตร์  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์แปลกใหม่และท้าทายผ่าน

4)          o FREE FALL กิจกรรมท้าทายความกล้าสัมผัสกับ “สภาวะไร้น้ำหนัก”ในช่วงเวลาอันสั้น  ลื่นไถลลงจาก Slider ยักษ์สูงกว่า 7 เมตร ไปไกลกว่า 15 เมตร

5)          o HALF DOME PROJECTION โดมครึ่งวงกลมฉายภาพการโคจรของหมู่ดาวต่างๆ ในเอกภพ พร้อมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่งดงามจาก สดร. 

6)        - คณิตศาสตร์กับการคำนวณทางดาราศาสตร์  เรียนรู้และเข้าใจความเชื่อมโยงของการคำนวณที่เป็นพื้นฐานของการค้นพบที่สำคัญทางดาราศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

7)        - วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการบิน สถานีทดลองที่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบิน และการลอยตัวในอากาศ

8)         - เส้นทางสู่นักวิทย์  รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ (science idol) กับอนุชนรุ่นหลังในการตามรอยสู่การนักค้นคว้า วิจัยที่ยิ่งใหญ่

9)         - เครื่องฝึกหัดขับรถไฟ (Train Driving Simulator)  ชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนา simulator  ซึ่งเป็นงานวิจัยของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ โดย พว. พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบรางและปลูกฝังและสร้างความคุ้นเคยแก่เยาวชนเรื่องระบบราง

 การศึกษาสภาพภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ จากดาวเทียม

2) กิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด”  จัดกิจกรรมรวม 10 วัน  ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2557 เป็นการจัดแสดงชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรม hands-on นอกอาคาร ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

- นิทรรศการระบบสุริยะ เรียนรู้การใช้แผนที่ดาวและประกอบโมเดลดาวเคราะห์

- ห้องเรียนในอวกาศ เรียนรู้เรื่องแสงกับดินในบริบทของอวกาศและภูมิสารสนเทศ

- STEM วัยเรียนสู่วัยทำงาน ในโครงการ STEM

- ระบบติดตามการโคจรของดวงอาทิตย์สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

- เครื่องบินเล็กสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม /ชุดหุ่นเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี 

- นิวเคลียร์เพื่ออนาคต ความรู้เรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์

- เรียนรู้เรื่องวิวัตนาการของสิ่งมีชีวิตกับ XVolution Game และรู้เรื่องวัสดศาสตร์จากกิจกรรมมหัศจรรย์พลาสติก

- กิจกรรมทดสอบคุณภาพน้ำประเภทต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์น้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภค

- แนะนำช่องทางการเข้าถึงบริการ องค์ความรู้ วทน. ของ STKC และ Most Service Link

- กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส ที่เคลื่อนขบวนจัดแสดงมาแล้วทั่วประเทศ

- กิจกรรม เรียนรู้นวตกรรมจากขนมปัง

- ชมท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและนิทรรศการอื่นๆในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดำเนินการโดย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ (กศน.)  กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมคืนความสุข โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  (สป.วท.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ   (วศ.)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   (ปส.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (สนช.)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทน.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  (สซ.)

สถานที่  :  ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ  (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย)

กลุ่มเป้าหมาย  : เด็ก นักเรียนนักศึกษา/ครูอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์/ กลุ่มครอบครัว เยาวชน               และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557-มิถุนายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    : 

    1. ประชาชนได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อชีวิตประจำวัน และทราบถึงความเชื่อมโยงของงานด้านวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาด้านต่างๆ

    2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

เจ้าของโครงการ  :  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณฐาปนี อัศวโชคชัย โทร 02-577-999

 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

พิมพ์ PDF
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))
 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้

 

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 
หน้า 132 จาก 499
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป