กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ขอเชิญเข้าร่วม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี 2556"

พิมพ์ PDF

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

รมว.วท.พร้อมผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

 

                 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เพื่อบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ถ่ายภาพโดย นายรัฐพล  หงสไกร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ

 

กระทรวงวิทย์ฯ ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานปี 56-57

พิมพ์ PDF

    

นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปทุมธานี (เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555)


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  วันนี้เป็นการทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 16 หน่วยงาน  โดยเราจะดูว่ามีเนื้องานที่เป็นกลุ่มงานต้นน้ำที่เป็นพืช สัตว์ เป็นชีวภาพ และที่เป็นกลุ่มงานกลางน้ำ กลุ่มงานแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ หรือกลุ่มงานต่อยอดมีกลุ่มงานอะไรบ้าง รวมถึงกลุ่มงานทางการตลาด การออกแบบ แพคเกจจิ้ง การบริหารจัดการ วันนี้เราจะทำภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้หน่วยงานรู้ว่า งานทั้งหมดเมื่อเชื่อมต่อเข้าไปในหน่วยงานแล้วมีงานอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้ คือกลุ่มงานที่เน้นหนักที่การสร้างรายได้  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เกี่ยวกับสุขภาพของคน  วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต คือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่การพัฒนาในอนาคต และวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างฐานความรู้ โดยนำผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วมาสร้างเป็นฐานองค์ความรู้  เพื่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่นที่มีความต้องการใช้ ทั้งหมดนี้จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาวิจัย สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน จะมีการบูรณาการภาพใหญ่ โดยจะไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นว่าเรามีองค์ความรู้อะไรที่จะไปให้การสนับสนุนงานของกระทรวงอื่นได้ เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงใดๆ ที่เราสามารถให้การสนับสนุนและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถึง 1 % ของ GDP หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเราก็จะเริ่มทำแผนเพื่อบูรณาการงานทั้งหมดก่อน
     ด้าน ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการระดมสมองของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแผนของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประมาณ 300 คน เป็นการบูรณาการงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจะนำไปบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ต่อไป การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนต่อจากการรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดเพื่อบรรจุใน cluster ต่างๆ ในงานของกระทรวงโดยเรียงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีอยู่ 5 ได้แก่ วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้  พร้อมทั้งจะได้มีการทบทวนแผนที่ได้รับงบประมาณปี 2556 จัดเข้า cluster ในลักษณะ Project Based management โดยขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้นโยบายรัฐบาลไปผลักดันงบประมาณวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของประเทศไปถึง 1%ของ GDP รวมทั้งเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

  

   ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คนใหม่ โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวภายหลังพิธีส่งมอบงานฯ ตอนหนึ่งว่า วันนี้ประเทศไทยหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ หนีไม่พ้นที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วันนี้ถ้าเรามองไปภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความชำนาญความเชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาของเกษตรกรมากกว่า  หลักสูตรการศึกษาทางด้านนี้ก็น้อยมาก อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่เพียงเป็นผู้กำกับ แต่การส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมน้อยมาก  เส้นทางการพัฒนาประเทศจึงหนีไม่พ้นที่จะอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผมได้เรียนผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หลายครั้งว่า จริงๆ กระทรวงนี้ต้องทำแผนงานให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วสภาพที่เป็นจริงเราต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป เรายังไม่ทำงานอย่างบูรณาการภายในกระทรวง เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่างบประมาณที่ใช้ไปแล้วจะเห็นอะไร
     วันนี้ต้องเรียนว่าได้หารือกับท่านปลัดฯ ว่า เมื่อเช้ามีมติ ครม. ออกมาว่าให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องเพิ่มงานวิจัยและงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถึง 1% ของ GDP หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท และต้องทำกรอบงบประมาณส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน นั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ท่านปลอดประสพ บอกผมมาเลยว่าวันนี้ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยไป ท่านก็กำชับมาว่าเมื่อผมมาอยู่ที่กระทรวงนี้ จะต้องดูว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทางด้านต่างๆ ทำอย่างไรที่เราจะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
    ก่อนที่เราจะเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราต้องทำให้ได้  เราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนไทยทั้งประเทศ แต่ไม่ใช่การใส่เงินลงไปในธุรกิจต่างๆ แต่ผมคิดว่ามันคือเทคโนโลยี ซึ่งวันนี้ท่านปลอดประสพฯ  ให้คำแนะนำผมเยอะมาก ฉะนั้นวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คงถึงยุคที่ผลักดันเอาฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราทุกคน ต้องถือว่าประเทศไทยเป็นบ้านเรา ถ้าบ้านเราอ่อนแอ เศรษฐกิจเราอ่อนแอ วันนั้นเราจะพ่ายแพ้สงครามเศรษฐกิจกับทั่วโลก แต่ถ้าวันนี้เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งกระทรวงนี้เป็นความคาดหวังของคนทั้งประเทศ ผมก็คิดว่าในโอกาสที่ผมได้มาทำงานร่วมกับพวกท่าน จะได้มีโอกาสมาผนึกกำลังกันทำงาน ก่อนปี 2558 เราคงจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือวิถีชีวิตของคนไทย”

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  ,  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  , นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 

รมว.วิทย์ฯ เน้นการนำนิวเคลียร์มาพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรของประเทศ

พิมพ์ PDF

    

นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำงานเป็นวันแรกหลังจากได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรของประเทศ การขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนบริหารแผ่นดินของรัฐบาล คือมีการวางแผนการพัฒนาไว้ก่อน  รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนการให้ทุน โดยแบ่งวิทยาศาสตร์ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางด้านการสร้างงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ฐานให้กับประเทศ
    นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ต่อไปการขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนบริหารแผ่นดินของรัฐบาล คือจะมีการวางแผนการพัฒนาไว้ก่อน  การปรับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจทุกด้าน หรือโครงสร้างในการพัฒนาจะต้องมองเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปวางในทุกระดับ การที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวขึ้นไปสู่ขีดความสามารถการแข่งขันที่เหนือกว่า จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยมาก เป้าหมายของรัฐบาลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องก้าวไปถึง 1 % ของ GDP หรือ 1 แสนล้านบาท เป้าหมายภายในงบประมาณปี 2557 จะทำให้ถึง 1.0 % ของ GDP โดยรวมกับงบการพัฒนายุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ไปถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสมผสานกับงานทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
     วันนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องมองแผนเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลก่อน คือมีแผนโจทย์ไว้ก่อน กระทรวงตั้งโจทย์ตามแผนของรัฐบาลแล้วจึงขับเคลื่อนตามแผน จะไม่มีว่าแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำ จะทำในลักษณะ Project base โดยใน 1 โครงการทุกกระทรวงจะต้องเข้ามาขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ คือเมื่อทำผลผลิตแล้ว ดูแลเรื่องการต่อยอดจนกระทั่งส่งถึงตลาดให้ได้
     สำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมองเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางด้านการสร้างงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ฐานให้กับประเทศ และในแต่ละกลุ่มก็จะมี Project base ในแต่ละโครงการ และในแต่ละโครงการก็จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน โดยจะบูรณาการภายในกระทรวงก่อน จากนั้นจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงจะมีการปรับเรื่องทุนวิจัยต่างๆ โดยตั้งเป้าก่อนว่าจะทำอะไรก่อนจึงจะจัดสรรทุนให้ไปดำเนินการ จะไม่มีการให้ทุนไปโดยไม่มีเป้าหมายว่าผู้ได้รับทุนจะต้องไปทำงานอะไร จะวางไว้ก่อนว่าผู้รับทุนจะไปทำงานอะไร กับภาครัฐ หรือเอกชน  โดยกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมองเป็นกลุ่มแรก คือ วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน คือฐานที่ใช้เพื่อการพัฒนาการเกษตรทั้งหมด โดยมองเป็น Project base ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และในกลุ่มการพัฒนา OTOP และสินค้าของชาวบ้านต่างๆ จะถูกนำไปพัฒนาด้วย
     ในส่วนของเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ ต้องมีการวางรากฐานตั้งแต่วันนี้ไป โดยจะเน้นนิวเคลียร์ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยจะไปดูโครงการที่เคยทำไว้  ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไร จะพักในส่วนนั้นไว้ก่อน  แต่เราจะเดินหน้าเลย ไม่เอาโครงการเก่ามาผูกติดกับโครงการเก่าจนใช้การไม่ได้  เราเสียเวลากับเรื่องนี้และเสียโอกาสมามากแล้ว 
     ในระยะยาวเรื่องของแผนที่ที่จะนำไปใช้ในการจัดสรรที่ดิน การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินของประเทศ เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการ


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ  :  นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  ,  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  และนายรัฐพล  หงสไกร

 

 
หน้า 132 จาก 366
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป