กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.SETA 2016 ครั้งแรกของไทย งานใหญ่ของชาติ โชว์ศักยภาพพลังงานและเทคโนโลยีไม่แพ้ใครในเอเชีย

พิมพ์ PDF

 


     การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกอยู่บนพื้นฐานการใช้พลังงานที่เพียงพอและสมดุล รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเหมาะสมเข้าด้วยกัน จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลให้เกิดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559” หรือ “SETA 2016”  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเชื้อเชิญผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทผู้ผลิตพลังงานทดแทน ธนาคาร นักลงทุน จากทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งและพลังงานทางเลือก และพลังงานยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว หวังผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย      รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 กล่าวว่า งาน SETA 2016 เป็นก้าวย่างที่สำคัญในความร่วมมือกันอย่างจริงจังของหน่วยงานหลักของประเทศ โดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ผู้มีส่วนร่วมต่อการสร้างบทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง 

“งานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหาคำตอบและแนวทางแก้ปัญหา ตั้งแต่การหาแหล่งพลังงาน ตลอดจนการใช้ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยในงานประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่ทั้งเอเชียและทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญ ซึ่งในส่วนของไทย จะเน้นโชว์ผลงานวิจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาพลังงานและเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของงาน คือการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลากแขนงมาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง 3 วันตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 5,000 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก ต่างเข้ามาแสวงหาโอกาสทางพลังงานและเทคโนโลยีที่งานนี้ และตั้งใจจะส่งเสริมโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้ทุกๆความเห็นและความร่วมมือมีความต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ”

     เนื่องจากเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ ภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นเฟืองจักรสำคัญสำหรับโครงการนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวสนับสนุนโครงการนี้ว่า “เพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุคไฮบริด มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงพลังงานมีหน้าที่วางแผนนโยบายด้านพลังงานที่ดี เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมกระตุ้นนโยบาย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแท้จริงผ่านโครงการนี้”

     เช่นเดียวกับ อลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า “โครงการ SETA2016 จะสามารถผลักดัน รวมถึงส่งเสริมนโยบายและการวางแผนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของไทย หรืองานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการผลิตและการพาณิชย์ ตลอดจนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคง”
     นอกจากสององค์กรหลักในด้านการวางแผนด้านพลังงานและเทคโนโลยีแล้ว ทางกระทรวงคมนาคมยังเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การขนส่งที่ยั่งยืนขององค์กร ซึ่ง สมศักดิ์ ห่มม่วงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นว่า “SETA2016 ถือเป็นเวทีพูดคุยทั้งในด้านการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะภายในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งยังสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน ผลักดันทั้งด้านนโยบายและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งมีความครอบคลุม เข้าถึงง่าย ประหยัด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม”
     ทั้งนี้ ในด้านองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน ต่างก็ขานรับความน่าสนใจของ SETA2016 โดยเฉพาะกฟผ. ซึ่ง สหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “ไทยจำเป็นต้องพัฒนาและดำเนินงานด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อสอดรับเป้าหมายดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2563 โดยเน้นการวางแผนใช้พลังงาน ขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนเทคโนโลยีสีเขียวระดับอาเซียน จึงร่วมสนับสนุนทั้งเงินทุน สรรหาวิทยากร และหัวข้อการบรรยายระดับนานาชาติ อาทิ  Regional Connectivity and Grids Interconnection เป็นต้น”

     ด้านเอกชนอย่าง สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย โดย รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชูนายกสมาคมนิวเคลียร์ฯ กล่าวว่า“งานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายให้ชาวไทยและทั่วโลกตระหนักว่า เทคโนโลยีความปลอดภัย อย่างพลังงานนิวเคลียร์นั้นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงานของชาติ และเชื่อมั่นว่าภายในงานครั้งนี้จะช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เพิ่มมากขึ้น”
     และเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทางผู้จัดงานจึงมุ่งเน้นเชื้อเชิญให้ผู้สนใจร่วมแสดงศักยภาพทางพลังงานและเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมรับฟังทัศนะและข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพภายในงานนี้ จึงได้เปิดพื้นที่จัดงานสำหรับทุกภาคส่วนเข้ามาจับจอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วม อาทิ APEC workshop, Energy Research Institute Network (ERIN)ตลอดจนองค์กรนานาชาติอีกมากมายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานได้ในเว็บไซต์ www.SETA.Asia

     งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559” หรือ “SETA 2016”พร้อมเปิดโลกใหม่ของพลังงานและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติให้ผู้สนใจเข้าชมได้ ระหว่างวันที่ 23-25มีนาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภมาศ พูลสวัสดิ์ (ศุ) 
บริษัท ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
โทร. 089 686 5070

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 

กระทรวงวิทย์ฯร่วมแก้วิกฤติชาวสวนยางคิกออฟขายสารสกัดยางพาราสู่ตลาดเครื่องสำอาง

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

รมว.วท. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนาเขตนวัตกรรมเมืองพิเศษ

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนาเขตนวัตกรรมเมืองพิเศษ (Special Innovation Zone: SIZ)” พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ตลอดจนกลไกการเชื่อมโยงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศและตลาดภาครัฐเข้ากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


 

      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีเขตนวัตกรรมด้านอาหาร ยานยนต์ เขตนวัตกรรม Space Technology ฯลฯ นอกเหนือจากเขตปกติ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และการลงทุนเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนในการสร้างงานวิจัย การนำสิ่งที่มีอยู่ของภาครัฐและภาคเอกชนมาต่อยอด  ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนภาคเอกขน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และแข่งขันกับนานาประเทศได้


ข่าวโดย  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ นางสาวสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

พิมพ์ PDF
ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 
         สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สํานักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดําเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพโลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี
 
         เนื่องจากผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการนี้สํานักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
 
- ใบสมัครผู้อํานวยการ DOC , PDF
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ 
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71582  
หมายเลขโทรสาร 0 2564 7021

 

 

H.E. Mr.Peter Jakab เอกอัครราชทูตฮังการีเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

   
 
   วันนี้ 29 เมษายน 2558 (เวลา 15.00 น.) นายเปเตอร์ ยาค็อบ (H.E. Mr.Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ ออท.ฮังการี เข้ารับหน้าที่ใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา และเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างไทย-ฮังการี จากการสร้างความร่วมมือโดยผ่านกลไก โครงการ Horizon 2020 โดยให้สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (Office of Science and Technology in Brussels) เป็นหน่วยงานเชื่อมโยง
 
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน้า 132 จาก 537
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป