กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.การขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

     สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกันผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องขึ้นแห่งแรกที่วิทยาลัยการอาชีพพานทอง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)) โดยมีเป้าหมายในการผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวรถจักรของการอาชีวศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับภาคการผลิตและบริการ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 คือ 

  •  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา         สาขาอุตสาหกรรม 
  •  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา         สาขาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม 
  •  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน สาขาเกษตรกรรม 
  •  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี         สาขาคหกรรมธุรกิจ

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  (สำนักงานชั่วคราว) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2644 8150-9
  โทรสาร 0 2644 8194
  เว็บไซต์ http://www.sti.or.th

 

 

 

 

 

การสร้างเครือข่ายศึกษาและวิจัยนานาชาติ ในสาขาที่ประเทศไทยมีสมรรถภาพ

พิมพ์ PDF

 

 

ภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2547-2556) ในกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคในสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการทั้งการศึกษาและการวิจัยในระดับนานาชาติ และช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมในระดับสากล
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ด้านการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ประเทศมีสมรรถภาพในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในเวทีสากล มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างพลังร่วม (synergy) เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองของกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากล รวมทั้งประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีความพร้อมพอสมควรที่จะจัดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกอบรม และวิจัยให้กับประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาศึกษา วิจัยและฝึกอบรมในประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูง พัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เพื่อตอบสนองความต้องการร่วมทางด้านยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศดังกล่าว ในการพัฒนาโดยผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกสรรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
     การสร้างความสัมพันธ์ของนักวิชาการในระดับปัจเจกบุคคล และวิทยาการที่มีเอกภาพในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต สำนักงานจึงได้เสนอให้มีโครงการเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติในประเทศไทย (คศวท.)  โดยใช้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (center of excellence: COE) ในสาขาที่มีศักยภาพ ที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 9 ศูนย์ ครอบคลุม 9 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของประเทศ ได้แก่ ด้านเคมี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ด้านปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และด้านคณิตศาสตร์และด้านฟิสิกส์

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ คือ 

1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับหลังปริญญาตรี โดยการจัดทุนให้กับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเชิญชวนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก และนักวิจัยประสบการณ์สูง/ศาสตราจารย์อาวุโสจากต่างประเทศให้ดำเนินการวิจัยในประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนทุนวิจัย (Research Fellowships) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนักวิจัยไทย ให้มีความสามารถและภาพลักษณ์ของความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ประเทศไทยมีสมรรถภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 
2) สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงร่วมกัน โดยใช้กลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเจริญเติบโต และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านการดำเนินงานร่วมกันในการเสริมสร้างพื้นฐาน อันจะอำนวยประโยชน์ต่อชุมชนอาเซียน (ASEAN Community) โดยรวม

 

 

 

 

     ในปีงบประมาณ 2552 สวทน. ได้จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน สกอ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวควรครอบคลุมไปถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 9 ศูนย์ รวมทั้งครอบคลุมสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ อยู่ในระหว่างการรอผลการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 9 ศูนย์ จึงยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในระยะต่อไป

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  (สำนักงานชั่วคราว) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2644 8150-9
  โทรสาร 0 2644 8194
  เว็บไซต์ http://www.sti.or.th

 

 

 

การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

พิมพ์ PDF

     วิกฤติเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณเมื่อปลายปี 2541 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย  ประเทศต่างๆ ล้วนมีการจัดทำแผนกระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย  สวทน. จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีแนวคิดในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน โดยสร้างกลไกเชื่อมรอยต่อระหว่างงานวิจัยและขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์ของงานวิจัยที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ บ่มเพาะนักเทคโนโลยีและวิศวกร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552  โดยโครงการนี้มุ่งเน้นสาขายุทธศาสตร์ 7 สาขา ได้แก่ 
     1.สาขาโลจิสติกส์  : พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบ ERP ที่ผนวกรวมเทคโนโลยี GPS, RFID เพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาคนเพื่อลดต้นทุนการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน
     2.สาขาน้ำ พลังงาน สิ่งแวดล้อม : จัดตั้งและบูรณาการฐานข้อมูลและความรู้ของประเทศด้านสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นำร่องทั่วประเทศ ขยายผลการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งอย่างยั่งยืน
     3.สาขาอาหาร : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ่านการสร้างเครือข่าย สนับสนุนเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการกำหนดมาตรฐานทางการค้าโลก
     4.สาขาปิโตรเคมี : เสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิศวกรรมของบุคลากร
     5.ด้านปิโตรเคมี
     6.สาขายาและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตทางชีวภาพระดับโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตโปรตีนที่ใช้ในการรักษาโรค วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์สู่ภาคเอกชน    
     7.สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ : สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ สร้างคลัสเตอร์
     8.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สร้างศูนย์ข้อมูลกลางและหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีฐาน
     9.สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ : พัฒนาเทคโนโลยีส่วนฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พัฒนาเครือข่ายวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะวิศวกรรมของบุคลากรด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  (สำนักงานชั่วคราว) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2644 8150-9
  โทรสาร 0 2644 8194
  เว็บไซต์ http://www.sti.or.th

 

 

 

การจัดทำแผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

 

     จัดทำแผนที่นำทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการทั้งภายในและภายนอก และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2556) รวมทั้งแผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2554) โดยจะได้มีการนำแผนที่นำทางเทคโนโลยี (technology roadmap) นี้มาใช้เป็นกรอบและแนวทางสำหรับการวิจัยและพัฒนาในทางปฏิบัติ

     แผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยที่ประชุมมีมติรับแผนที่นำทางดังกล่าว และให้เริ่มนำไปใช้ดำเนินการตามได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  (สำนักงานชั่วคราว) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2644 8150-9
  โทรสาร 0 2644 8194
  เว็บไซต์ http://www.sti.or.th

 

 

 

มาตรการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

 

     กวทน. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้มีมาตรการยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ใน 3 ด้าน คือ
 

     1.เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 1 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

     2.เพิ่มสัดส่วนจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรจากประมาณ 6.5 : 10,000 คน เป็น 10 : 10,000 คน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

     3.เพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐบาลจากประมาณ 40 : 60 เป็น 50 : 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

     ปัจจุบัน สวทน. กำลังจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุมาตรการดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นฐานรองรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมส่วนอื่นๆ ต่อไป

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  (สำนักงานชั่วคราว) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2644 8150-9
  โทรสาร 0 2644 8194
  เว็บไซต์ http://www.sti.or.th

 

 

 
หน้า 268 จาก 375
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป