กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.หมู่บ้านข้าวเหลือง 11

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวเหลือง 11
บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง  จ.กาฬสินธุ์ 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง จ.กาฬสินธุ์ มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะพื้นที่ติดกับลำน้ำปาว แ ละมีห้วยหนองค     ลองบึงหลายแห่ง เช่น ห้วยหวาย หนองหล่ม หนองหัวโคก หนองหญ้าแมว หนองม่วง หนองบักคอ  ห้วยสามขา ห้วยแล้ง เป็นต้น ปัจจุบันมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 โดยมีนายบุญล้วน ประกอบเลิศ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ     นายโสภณ อัตไพบูลย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 โดยมีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 204 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งหมด 977 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา (นาปีและนาปรัง) รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆ อาทิ แตงโม มะระ แคนตาลูป   ข้าวเหลือง 11 ข้าว กข6  และข้าวหอมมะลิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือนไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยได้ขยายผลการทำบ่อแก๊สชีวภาพในหมู่บ้านจาก 1 บ่อ เพิ่มอีก 3 บ่อ รวมเป็น 4 บ่อ ให้ครัวเรือนเก็บข้อมูลการลดลงของรายจ่ายค่าหุงต้มในครอบครัว นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยนำไปทดลองใช้ในการปลูกข้าว  ปลอดสารพิษเป็นแปลงสาธิตจำนวน 2 แปลง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกแตงโม ซึ่งได้ผลิตใช้ในครัวเรือนทุกครัวเรือนทั้ง 2 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีเสวนาร่วมกับแกนนำหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น และแนวทางการนำความรู้    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาให้บ้านโคกล่ามเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 และการเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรม โดยใช้ฟางข้าวที่เหลือจากการเกษตร ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตอาหารปลอดภัย

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายชุมพล ศิริภักดิ์          089 9431948
นายบุญล้วน ประกอบเสิศ  087 02010038

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
ผช.วัชรินทร์  สราวิช                  08 97115933
นส.เกียรติสุดา  สุวรรณเปา           085 7988037

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
ผช.สุจิตรา  สราวิช                             081 6629459
นส.ปิยวดี  กองการ  เจ้าหน้าที่คลินิกฯ         081 0481638

 

 

 

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  บ้านแก่งโก ต.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านแก่งโก ตำบลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบดอนลูกคลื่น โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 326 ครัวเรือน ประชากร 1,443 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่อ้อย ค้าขาย รับจ้าง
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกสำรวจพื้นที่หมู่บ้านแก่งโก เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและศักยภาพในชุมชน และสำรวจสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับหมู่บ้าน โดยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1) การบริหารจัดการน้ำ  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม  ด้วยการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อเป็นทางระบายน้ำออกสู่         ลำน้ำชี จากบึง โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ใหญ่บ้านและนายช่างชลประทานจะดำเนินการร่วมกันต่อไป ด้วยการ      ทำแผนถึงสำนักชลประทานที่ 6 และ 2) การส่งเสริมการทำอาชีพเสริม ได้แก่ 2.1) ส่งเสริมวิธีการทำอาหารและการแปรรูปอาหาร เช่น การทำกล้วยฉาบ ขนมกล้วย ดอกจอก ข้าวเกรียบ สาคูไส้หมู กระหรี่พัฟ เป็นต้น  2.2) ส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์  2.3) ส่งเสริมการปลูกผักเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และพืชสมุนไพรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและอาหาร เช่น การเพาะเห็ดในตะกร้า สอนทำก้อนเห็ด  2.4) ส่งเสริมการเลี้ยงปลา  ทั้งปลาหลุมและปลาในกระชัง  โดยเน้นปลาเศรษฐกิจที่จะทำรายได้ให้กับชุมชน  2.4) จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูการเกษตร  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่  ให้ความรู้แก่ชุมชนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและการรวมกลุ่มกัน       เป็นวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการทำบัญชี การคำนวณต้นทุน การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประชาชน

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายชลอ ตากลม                     ผญบ. หมู่ 3       087 3773983
นายแฉล้ม แก้วทะเล        ผญบ. หมู่ 7       086 6532739

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
ผช.ศ.รุจิรา  อุปวานิช        ผู้จัดการคลินิก              089 9179754
ช.ศ.สุกัญยา  กล่อมจอหอ  รองผู้จัดการคลินิก          089 9492457

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง       ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์        081 9669609
นส.ณัฐนพิน ศรีราชเลา      ผู้ประสานงานคลินิก         087 4435992

 

 

 

หมู่บ้านหอยเชอรี่

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่
บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ การทำนาและการทำการเกษตรมาตั่งแต่อดีต ซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนและครอบครัวมีความเหนียวแน่นเป็นอย่างมาก เพราะการตั้งบ้านเรือนเป็นการตั้งบ้านเรือนแบบลักษณะเครือญาติและบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง โดยจะมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะชาวชนบทส่วนใหญ่ยึดมั่นอยู่กับประเพณีและศาสนา ชาวบ้านบ้านใคร่นุ่นยังเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาบวาสนาทั้งนี้เนื่องมาจากชาวบ้านต้องอาศัยธรรมชาติและต้องพึ่งพาธรรมชาติ นอกจากนี้ บ้านใคร่นุ่นยังมีกลุ่มทางสังคมที่ชาวบ้านได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีสมาชิกภายในหมู่บ้านร่วมกันบริหาร เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มทอผ้าฯลฯซึ่งจุดเด่นของบ้านใคร่นุ่นคือ กลุ่มองค์กรชาวบ้านที่มีการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรปลอดสารพิษของชุมชนอีกด้วย โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำจัดเปลือกหอยเชอรี่ โดยมี อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี เป็นผู้แทนหัวหน้าของนักวิจัย เนื่องจากเปลือกที่มีความแข็ง โดยเครื่องบดหอยเชอรี่จะบดออกมาเป็นผง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) แบบหยาบ จะนำไปเป็นองค์ประกอบในการทำอิฐบล็อก ทำให้อิฐบล็อกแข็งมากยิ่งขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว มากกว่าการใช้หินปกติ 2) แบบละเอียด จะนำไปแปรรูปในเครื่องปั้นดินเผา อาหารเลี้ยงปลาดุกและกบ และที่ละเอียดสุด คือ การเอาไปทำเครื่องสำอาง ครีมพอกหน้ากันแดด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันแสงแดดได้ดี

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายทองคูณ ละพล
นางดวงจันทร์ อรุณเรือง

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
ดร.วาที คงบรรทัด
นายทนงศักดิ์ มูลตรี

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นส.รัชญา  หระมาตย์       087 9474982

 

 

 

หมู่บ้านถั่วลิสง

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านถั่วลิสง
บ้านป่าน อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านป่าน อำเภอจังหาร   จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้านที่มีประชาชน 2 หมู่บ้านรวมกัน แต่ทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีความสามัคคี และมีการรวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ทั้งกิจกรรมประจำปี กิจกรรมตามประเพณี ทำให้ชุมชนบ้านป่านมีความเข้มแข็งสามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างดี
โครงการสำรวจข้อมูลและจัดระบบข้อมูลชุมชนของคลินิกเทคโนโลยี พบว่าปัญหาหลักของหมู่บ้าน คือ ปัญหา  การว่างงานของเยาวชน ประชาชนบ้านป่านจึงมีต้องการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในชุมชน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนและมีการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน พัฒนาอาชีพของประชาชน โดยนำเอากลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเข้ามารวมกันภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน และสร้างความโดดเด่นของกลุ่มอาชีพ    สตรีชุมชนบ้านป่านให้มีความเข้มแข็งขึ้น
ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงสนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ในด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนและมีการฝึกอาชีพ และพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน โดยนำเอากลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกลุ่มอาชีพสตรีชุมชนบ้านป่าน เข้ามารวมกันภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มสตรีเย็บผ้า กลุ่มจักสาน และนวดแผนโบราณ เป็นต้น 

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายทองล้น จุลเพชร             ผู้ใหญ่บ้าน
นางประมวล พลพุทธา          ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่ว

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
นายพัลลภ บุญพุทธ              อาจารย์                   089 8647213
นางสาวพุทธชาติ  อิ่มใจ      อาจารย์                   085 0117005

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นางสาวพุทธชาติ  อิ่มใจ         อาจารย์                   085 0117005

 

 

 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
 บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่ มีลักษณะพื้นที่คล้ายเกาะมีน้ำล้อมรอบเกือบทุกด้าน ประกอบด้วย      หาดทราย หาดเลน และพื้นดินที่เหมาะสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา ดังนั้น อาชีพของคนในพื้นที่       จึงผสมผสานระหว่างการทำประมงชายฝั่งและการเกษตร ประกอบกับ ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีความเข้มแข็ง     เพราะมีความเป็นหนึ่งเดียว และมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์จึงได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำนาปลูกข้าวแบบไร้ของเสียอย่างครบวงจร ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้และของเสียเหลือทิ้ง     จากการเกษตร, การปลูกข้าว ด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดแบบไร้ของเสีย (Zero Waste system) และ 2) เพื่อพัฒนาสังคมในระดับชุมชนให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยไปใช้ขยายผลในการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของชุมชน อาทิ เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว เครื่องบรรจุหีบห่อ เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องย่อยสับฟางข้าว เป็นต้น

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายประวัติ  คลองรั้ว       ประธานกลุ่มชาวนา                   086 9434379
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        827869939

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์     ม.เกษตรศาสตร์

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นางจงจิตต์  ไข่ใหญ่         089 5944180

 

 

 
หน้า 268 จาก 343
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป