กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

รมว.วิทย์ฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย"

พิมพ์ PDF

    

      นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย" ภายในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานร่วมทั้ง 8 หน่วยงาน ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยภายหลังการบรรยายฯ ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ทำการวิจัยและนำงานวิจัยมาทำงานร่วมกับภาคเอกชน และให้นักวิจัยไปทำงานกับภาคเอกชนได้ และได้ให้งบประมาณมา 1% ของ GDP ประมาณ 120,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำแผนงานทั้งหมดออกมาเป็น 46 แผนงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าว มัน ยาง ปาล์ม หรือผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  วันนี้จะเป็นการนำงานวิจัยข้าวทั้งหมดมาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำปุ๋ยที่สามารถชลอการปลดปล่อยธาตุอาหารตลอดอายุของข้าวหรือพืชที่ต้องการ รวมถึงการดูแลกำจัดโรคและแมลง การดูแลเรื่องการเก็บเกี่ยวทั้งระบบ โดยจะมีการวางยุทธศาสตร์ว่าข้าว 30 ล้านตันของประเทศ จะเป็นข้าวเมล็ดยาว สั้น อย่างละเท่าไหร่ และข้าวสำหรับอุตสาหกรรมอีกเท่าไหร่ จะปลูก อย่างไรในพื้นที่ไหน ช่วงฤดูกาลไหน และจะมีการนำภาพถ่ายทางอากาศมากำหนดพื้นที่การเพาะปลูก การบริหารจัดการข้าว การรับจำนำข้าวก็จะถูกวางแผนอย่างเป็นระบบโดยรัฐบาลจะผลักดันในปี 2556   


     ประเทศไทยมีงานวิจัยเรื่องข้าวจำนวนมาก แต่ไม่ได้มีการนำมาบริหารจัดการ หรือดำเนินการ บางงานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้ ต้องมีการขยายผล อาทิ เราได้พันธุ์ข้าวมาแล้ว ต้องมีการผลิตพันธุ์ข้าวนั้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่มีการนำพันธุ์ข้าวนั้นไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ ดังนั้นการนำงานวิจัยมาดูทั้งระบบว่างานวิจัยที่มีทั้งหมดนั้นจะถูกนำมาใช้อย่างเป็นระบบได้อย่างไร และจะต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้จริงก็จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ แทนที่เราจะผลิตข้าวเมล็ดสั้นอย่างเดียว 30 ล้านตัน เราก็ผลิตข้าวรูปลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปข้าวให้สอดคล้องกับการบริโภค สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
 

 

 


ผู้เขียนข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน , นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

Asias-Pacific Year of Action for Applications of Space Technology

พิมพ์ PDF

             Asias-Pacific Year of Action for Applications of Space Technology and the Geographic Information System for Disaster Risk Reduction and Sustainable Development 2012-2017

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

               กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พิธีเปิดสถานีเรดาร์ชายฝั่ง "โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล"

พิมพ์ PDF

   

 

  ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี และนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาร์ชายฝั่ง "โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล" โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เป็นผู้ดำเนินการ และมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. พร้อมด้วย นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในทะเลเราจะพบเห็นการเกิดทั้งสึนามิ สตอมเซิร์ส (Storm Surge) พายุใต้ฝุ่น หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลต่างๆ รวมไปถึงคราบน้ำมันในทะเล ซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูง  วันนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีระบบเรดาร์ชายฝั่ง คอยปกป้องริมฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย และทาง สทอภ. ก็มีผู้คอยติดตามควบคุมและใช้กลไกต่างๆ ในการเตือนภัย การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับพี่น้องประชาชน และในขั้นต่อไปจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด หลังจากนี้ไปพวกเราจะได้รับการปกป้องดูแลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอันเกิดมาจากภาวะโลกร้อน ภัยทางทะเลหรือทางบก ทางจะได้รับการดูแลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง ซึ่งในส่วนนี้เราได้เชื่อมต่อไปยังประเทศใกล้เคียงที่มีระบบเช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศเหล่านั้นก็จะส่งข้อมูลพายุต่างๆ มาให้เราก่อนที่พายุจะมาถึงเรา ซึ่งจะทำให้การคาดการณ์ต่างๆ แม้นยำยิ่งขึ้น โดยพี่น้องชาวประมง และนักท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับการเตือนภัยอย่างรัดกุม


     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  และร่างยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นไปในทะเลเพื่อวัดความถี่ของคลื่นซึ่งความถี่ดังกล่าวนำมาใช้การคำนวณหาความเร็วของคลื่น ในการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสถานีอื่นๆ อย่างน้อย 2 สถานี  โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกแลทางทะเล มีการดำเนินงานเพื่อติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่ง สำหรับตรวจวัดกระแสน้ำแลคลื่นในลักษณะReal Time เพื่อให้บริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการภัยพิบัติ และจัดการพื้นที่ชายฝั่ง รวม 18 จุด  ครอบคลุมพื้นที่ 1 หมื่นตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย สถานีเรดาร์ชายฝั่ง 13 สถานีหลัก และ 5 สถานีย่อยในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน แลพื้นที่เศรษฐกิจ ข้อมูลที่วัดได้จากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งภาคพื้นดินนี้ คือ ข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำ ทิศทาง ความสูง และรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำ คลอบคลุมพื้นที่ขนานไปกับชายฝั่ง และพื้นน้ำทะเลห่างจากฝั่ง 10-30 กิโลเมตร โดยสรุปผลในรูปแบบแผนที่ ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทำให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลน้ำที่แน่นอน  ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม  เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าในอนาคต 2-3 ปีนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งทั้งหมดนี้ จะสามารบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้น ยัและงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดผลกระทบทางชายฝั่งทะเล ทั้งภัยทางธรรมชาติ และการกระทำที่เกิดจากมนุษย์ โดยเป็นการให้บริการผ่านระบบ และเป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้ทันต่อการรับมือและวางแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นต่อไป  โดยสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th
 

 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน และนายรัฐพล  หงสไกร
 

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคาราวะท่าน รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

         วันนี้ ( 13 ธันวาคม 2555 ) เวลา 09.30 น. นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ นางฉั่ว  ซิ่ว  ชาน  (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบัน  วท.  มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐสิงคโปร์  ดังนี้

   1.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (ศอ.พว.) ( Natoinal  Electronics  and  Computer  Technology  Center,  National  Science  and  Technology  Development  Agency)
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ศอ.พว. ได้ร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐสิงคโปร์  รวม 3  โครงการคือ

         1.) ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Agreement for Research  Collaboration)  มุ่งเน้นสาขา  Thai Speaker/spoken  Language Recognition  Engines

         2.) ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย  มุ่งเน้นสาขา Patients Monitoring  @  Ward

         3.) โครงการ International  Convention  on  Rehabilitation  Engineering  &  Assistive  Technology (iCREATe)

    2.   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)  (National Science  Museum)

          - มีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์  Singapore  Science  center
 

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ โดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธฺ์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
หน้า 268 จาก 500
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป