กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

พิมพ์ PDF

          โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศให้แข็งแกร่ง  โดยในการดำเนินงานจะใช้ระบบเครือข่ายเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบัน วท. ได้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึ้นในพื้นที่ต่างๆ 4 แห่ง

          1) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รับผิดชอบโดย วว.
          2) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รับผิดชอบโดย พว.
          3) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ รับผิดชอบโดย พว.
          4) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก รับผิดชอบโดย พว.

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป