กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด รมว.วิทย์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิง สมุทรสาคร พร้อมนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ

รมว.วิทย์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิง สมุทรสาคร พร้อมนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงเอนกประสงค์ คลองสนามชัย – มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 


 

 

            ดร.คุณกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่าแนว พระราชดำริในการใช้แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองมหาชัย นอกเหนือจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ว คลองมหาชัยเป็นคลองเชื่อมคลองบางกอกน้อยกับจังหวัดสมุทรสาคร และมีคลองซอยเชื่อมออกทะเลอยู่มาก แต่น้ำที่ไหลมาจากคลองบางกอกน้อยมาปะทะกับน้ำเค็มที่หนุนขึ้นมาทางจังหวัด สมุทรสาคร ทำให้น้ำนิ่งไม่ไหล น้ำบริเวณนี้จึงเน่าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงร่างสิ่งที่เรียกว่า Thematic Map เพื่อใช้อธิบายความคิดรวบยอด (Concept) หรือ หลักการ และได้กำหนดจุดที่จะทำประตูน้ำและพื้นที่แก้มลิงโดยประมาณขึ้นมา โดยเมื่อน้ำทะเลหนุน ให้หรี่บานประตูน้ำลง และนำน้ำจืดที่หลากลงมา มาเก็บไว้ในแก้มลิง เมื่อน้ำทะเลหนุน จะหนุนขึ้นสูงต่างกันโดยประมาณ 50 เซนติเมตร ดังนั้นเมื่อน้ำทะเลลงก็จะทำหน้าที่เหมือนลูกสูบรถยนต์สูบเอาน้ำที่ไหลจากคลองบางกอกน้อยไปด้วย ทำให้น้ำเกิดการไหลเวียน

            กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จ. สมุทรสาครและภาคเอกชน รับสนองพระราชดำริดำเนินโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย – มหาชัยกรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร โดยอยู่ในกำกับดูแลและสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550

          โครงการนี้ สสนก. ไดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ATT ได้ทดลองใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็มรุก น้ำเสีย และการตื้นเขินของลำคลองโดย ติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติในพื้นที่โครงการ จำนวน 10 สถานี บริเวณอ่าวไทย อีก 3 สถานี พัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดบานระบายน้ำ ด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ จะวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารประตูระบายน้ำและแก้มลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไหลเวียนและลดปัญหาน้ำท่วม ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และหุ่นจำลองการไหลของน้ำ ตามจังหวะขึ้นลงของน้ำทะเล บริเวณพื้นที่แก้มลิงระยะแรก ได้แก่ คลองต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร สนามกอล์ฟ เบสท์ โอเชี่ยน หมู่บ้านสาริน ซิตี้ สวนอาหารกลิ่นจันทร์ และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซึ่งคลองที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วรวมระยะทางทั้งสิ้น 23.4 กิโลเมตร และแก้มลิงของเอกชนรวม 6 แห่ง บริหารน้ำได้รวมปริมาตร 594,754 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในอีก 1-2 เดือน

           รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่

สวนอาหารกลิ่นจันทร์

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงานปี 2552

·          บริหารน้ำ เข้า ออกทะเลสาบ ขนาด
89 ไร่  ความจุ 4 แสน ลบ.ม.

·          ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง

·     ฟื้นฟูภูมิทัศน์ ริมคลองเจ็ก ความยาว 1 กม.

·     จัดทำประตูระบายน้ำ จำนวน 1  ประตู

·     ปลูกไม้พื้นเมืองบริเวณริมคลอง ความยาว 1 กม.

 

หมู่บ้านสาริน

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงานปี 2552

·          บริหารน้ำ เข้า ออกทะเลสาบ ขนาด
89 ไร่  ความจุ 4 แสน ลบ.ม.

·          ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง

 

·     ฟื้นฟูภูมิทัศน์ ริมคลองเจ็ก ความยาว 1 กม.

·     จัดทำประตูระบายน้ำ จำนวน 1  ประตู

·     ปลูกไม้พื้นเมืองบริเวณริมคลอง ความยาว 1 กม.

 

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

·          ฟื้นฟูสภาพคลองโคกขาม

·     ขุดลอก และฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณคลอง ภายในพื้นที่ของนิคม ความยาว 1.5 กม. และบริเวณคลองตรง ความยาว 1.8 ก.ม.

·     ขุดลอกคลองสหกรณ์สาย 3 นอกพื้นที่นิคม เฉพาะบริเวณที่ชาวบ้านร้องขอ

·          จัดทำแก้มลิงและบ่อดักตะกอนบริเวณริมคลอง

o        ร่วมบริหารน้ำ เข้า ออก บ่อ/สระ

o        ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 2 แห่ง

·     จัดทำสระน้ำขนาด 51.41 ไร่ ลึก 2.5 เมตร อยู่ระหว่างคลองสหกรณ์สาย 2 และ สาย 3 ความจุ 2 แสน ลบ.ม.

·     ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 2 ประตู สำหรับระบายน้ำ เข้า ออก สระน้ำ

·     ปลูกต้นไม้ เสริมภูมิทัศน์ บริเวณรอบสระน้ำ

·          จัดทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้

·     จัดทำแปลงเพาะกล้าไม้ ภายในพื้นที่นิคม

 

 

สนามกอล์ฟเบสท์ โอเชี่ยน

 

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

สถานะปัจจุบัน

·          ฟื้นฟูสภาพคลองหลวงพระราม

·     ฟื้นฟูพื้นที่ติดคลอง ยาว 1,100 เมตร

·     ปลูกไม้พื้นเมืองเพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง ประมาณ 2,000 ต้น

 

·          บริหารน้ำเข้า-ออกด้วยทะเลสาบ 4 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 174 ไร่

·     บริหารน้ำเข้า-ออกด้วยทะเลสาบ 4 แห่ง รวมปริมาตรน้ำที่บริหารได้ 254,754 ลบ.ม.

(ดำเนินงานแล้ว)

·          จัดทำประตูระบายน้ำ

·          ติดตั้งโทรมาตร 2 เครื่อง

 

·     ทำบันทึกความร่วมมือ กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อ

o        จัดทำประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารน้ำเข้า ออกทะเลสาบ จำนวน 1 ประตู อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

o        ติดตั้งโทรมาตร จำนวน 2 เครื่อง

·     ก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพิ่มเติม 1 ประตู ปัจจุบัน สามารถใช้ประตูระบายน้ำ 2 ประตู บริหารน้ำเข้า ออกทะเลสาบ

·     ภายในเดือนพฤษภาคม 2552 จะติดตั้งโทรมาตร จำนวน 2 เครื่อง (อุปกรณ์โทรมาตรอยู่ระหว่างการสั่งซื้อ)

จัดทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้

ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ในการจัดทำและหาพันธุ์กล้าไม้

·      

·          การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล

·     จัดการแข่งขัน ครั้งที่ 1 และได้รับเงินจากการแข่งขัน เป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยถวายเงินจำนวนดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เพื่อมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับดำเนินงานโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลอง
สนามชัย-มหาชัย จ.สมุทรสาคร

·     เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย – มหาชัย กรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร โดยมอบหมายให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานโครงการ นอกจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังเตรียมรับมือน้ำท่วมด้วยการติดตั้งเครื่องโทรมาตร 600 จุดทั่วประเทศ เพื่อ เก็บข้อมูลน้ำและมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้รายงาน รวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันต่อไป

            นอกจากนี้ รมว.วิทยศาสตร์ฯ และคณะโครงการทุ่นไม้ไผ่ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหลังแนวเขื่อนไม้ไผ่ชะลอ คลื่น โดยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์  สถานภาพ ชายฝั่งทะเลและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาครอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ชายเลน เช่น ต้นโกงกาง แสมขาว แสมทะเล เป็นต้น เป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน เป็นแนวกันคลื่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ เป็นที่อนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งไม้ใช้สอย ตลอดจนเป็นแหล่งสมุนไพรที่สำคัญ แต่ต่อมาพื้นที่ป่าชายเลนก็ได้ลดลงเรื่อยๆ อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทำนากุ้ง มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ท และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การบุกรุกทำลายป่าชายเลนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลขึ้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม SPOT-5 วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกระบวนการซ้อนทับข้อมูล ซึ่งได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเป็น 4 ช่วงเวลา และมีการแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปในปัจจุบัน คือ การก่อสร้างกำแพงปูน/การทำแนวกำแพงหินทิ้ง/การปักเสาสลายกำลังคลื่น/การทำ แนวไส้กรอกทราย/การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  การปักชะลอ คลื่นที่ได้ดำเนินการอยู่นี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้ผลดี เนื่องจากสภาพชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดสมุทรสาครเป็นเลน มีกระแสคลื่นแรงมากระทบกับชายฝั่งหอบเอาเลนลงสู่ทะเล การปักไม้ไผ่จึงเป็นวิธีลดความรุนแรงของคลื่น และในขณะเดียวกันก็กักเก็บตะกอนให้ตกลงบริเวณหลังแนวที่ปักไม้ไผ่ด้วย โดยใช้ไม้ไผ่ตงมีคุณสมบัติพิเศษกว่าไม้ไผ่ชนิดอื่นคือจะมีเนื้อไม้หนากว่า และมีความคงทนอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปี ในน้ำทะเล ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น เกิดตะกอนเพิ่มขึ้น สามารถปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นได้ ทำให้คนมีรายได้จากการจ้างแรงงานในการปักไม้ไผ่และการปลูกป่า ทำให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้ธรรมชาติกลับคืนมา โลมาที่ห่างหายไปจากชายฝั่งทะเลก็กลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้ง

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» รมว.วท. ร่วมทีม นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม
» รมว.วท.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
» รมว.วท. ลงพื้นที่แจกอาหารให้ชาวบ้านชุมชนวัดม่วง บางแค
» นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร
» ทปษ.รมว.วท. นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท จ.อำนาจเจริญ
» นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ. รมว.วท. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจชุมชนลุ่มน้ำท่าจีนติตตั้งเครื่องกำจัดผักตบชวา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป