กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

"การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

พิมพ์ PDF

      ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์หลังพิธีเปิด มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"
     

 โดยมีวิทยากรบรรยายจำนวน 5 ท่าน คีอ นายทยทัต  กาญจนพิพัฒน์กุล นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,        นายยูรจิต  จิตตเสวี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์, นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายอภินันท์  ภัทรธิยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

    ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

     ข่าวโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป