Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe2011

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

              โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๕ 

(The 5th International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2011)โดยมีนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายไพรัช ธัชยพงษ์ และ Dr. Ang Wei Tech ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการจัดงาน นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เฝ้ารับเสด็จฯ


             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๕ และทรงประทับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Assistive Technology Literacy: In Search of the Missing Complementary Soft Skills towards Achieving Assistive Technology Mastery โดย Dr. Wong Meng Ee จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงนิทรรศการ The Gallery ชั้น ๑ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณบูธเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทรงเปิดศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด ทอดพระเนตรนิทรรศการทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการของนักศึกษาจำนวน ๒๖ โครงงาน


             การประชุมวิชาการ i-CREATe 2011 มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ๑.การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางด้านวิชาการ ด้านการผลิต การจำหน่าย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักกายภาพบำบัด ผู้จำหน่าย ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงผู้พิการ โดยจะมีกิจกรรมทั้งในส่วนการนำเสนอบทความทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการแสดงปาฐากถา ๒.การประกวดโครงการนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการสร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเวทีนี้จะทำให้ผู้เข้าประกวดมีโอกาสได้นำเสนอผลงานต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรจากหลาหลายวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป ๓.การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ สินค้า และบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดแสดงโครงการนักศึกษา
 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready