Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2555

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีการศึกษา 2555

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริ เริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง 4 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในปีการศึกษา 2554 ได้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมดำเนินงานโครงการ             ในปีการศึกษา 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน)  สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนทั้ง 7 แห่งของโครงการ แห่งละ 30 คน รวม 210 คน

 เว็บไซต์โครงการ : www.most.go.th/SCIUS เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                         โทรศัพท์ 0 2333 3863-5
                         โทรสาร 0 2333 3885 วิธีการและรายละเอียดการสมัคร นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้
       1.     ให้นักเรียนเปิดเว็บไชต์ http://www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554
เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
       2.     ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชาระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชาระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยอ้างอิง บาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชาระเงิน
       3.     ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)
       4.     โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน

รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก และการสมัครออนไลน์
     
 
 

สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิกดูรายละเอียด |
หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้

สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คลิกดูรายละเอียด |
หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

 

 สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

คลิกดูรายละเอียด |

หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

 
 
 
 
 

รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready