Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สานสัมพันธ์หมู่บ้านแม่ข่าย”

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และรับทราบนโยบายการพัฒนาชุมชนด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน ว และ ท ให้กับผู้แทนภาคต่างๆ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชน โดยใช้กลไกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและได้ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ปัจจุบันมีหมู่บ้านร่วมในโครงการ 190 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวน 59 จังหวัดทั่วประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะขยายการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดในอนาคต แนวคิดการตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ช่างสังเกต และสืบข้อมูล เสมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำหมู่บ้าน เราคาดว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเชี่ยวชาญ ความชำนาญการในเทคโนโลยีนั้นๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรจะทำให้ท่านและชุมชนก้าวเข้าสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้นชื่อหมู่บ้านจะมีชื่อเทคโนโลยีหรือชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เกิดความเข้าใจทันทีว่าการพัฒนาหมู่บ้านนั้นได้เติมความรู้อะไรเข้าไป เช่น หมู่บ้านต้นน้ำ หมู่บ้านน้ำกร่อย  

           เป็นที่น่ายินดีที่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆ ได้เรียนรู้ ได้ทำและใช้ประโยชน์ ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โครงการนี้ได้ดำเนินการมีหลายปี ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ออกมาแล้วกว่า 1 ล้านกระสอบ คงเป็นตัวชี้ตัวที่ยืนยันได้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและเกษตรกรผู้ใช้ สามารถลดรายจ่ายสำหรับปุ๋ยเคมีในการที่จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

           ด้าน นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2552 การจัดประชุมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สานสัมพันธ์หมู่บ้านแม่ข่าย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และรับทราบนโยบายการพัฒนาชุมชนด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานในระยะแรก เกิดจากการรวบรวมพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายใต้คลินิกเทคโนโลยี และความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การดำเนินการในระยะต่อมาจึงได้ขยายโอกาสให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการยกระดับความสามารถของชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 190 หมู่บ้าน กระจายอยู่ใน 59 จังหวัด ภาคเหนือ 52 หมู่บ้าน 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65 หมู่บ้าน 19 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 หมู่บ้าน 3 จังหวัด ภาคกลาง 21 หมู่บ้าน 12 จังหวัด และภาคใต้ 45 หมู่บ้าน 14 จังหวัด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 15 หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 12 หมู่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 7 หมู่บ้าน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 41 หมู่บ้าน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 หมู่บ้าน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1 หมู่บ้าน และสถาบันการศึกษา 51 สถาบัน 111 หมู่บ้าน

           การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักคือ ตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ  8 หมู่บ้าน การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่าย และการแถลงข่าวเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมีผลผลิตครบ 1 ล้านกระสอบ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 50 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 800 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น อบต. ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกหมู่บ้านแม่ข่าย คลินิกเทคโนโลยี และส่วนราชการ

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ภาพข่าว     :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายรัฐพล หงสไกร

                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready