Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

แถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 แนวคิด "10 สุดยอดงานวิจัยเด่น สู่แผนธุรกิจนิวเคลียร์"

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ เวลา 13.30 น. (14 กันยายน 2554) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 ชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เลือก 10 ผลงานวิจัยเด่นของ สทน. หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์จากนิวเคลียร์ และส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถใช้ในภาคธุรกิจได้จริง ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          

          สทน.นอกจากจะเป็นหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ ยังมีงานบริการแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีก 5 ด้าน ได้แก่ การบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การบริการไอโซโทปรังสี การฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร การฉายรังสีอัญมณี การจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งงานบริการทั้งหมด เป็นผลมาจากผลงานวิจัยแทบทั้งสิ้น สทน.จึงเล็งเห็นความสำคัญงานวิจัย และเชื่อว่าผลงานเหล่านั้นสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนิวเคลียร์จึงเกิดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 20 ผลงาน จากผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจนิวเคลียร์ปี 2 จึงกลับมาอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “10 สุดยอดงานวิจัยเด่น สู่แผนธุรกิจนิวเคลียร์”

          ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงกิจกรรมของสทน. ครั้งนี้ว่า สทน. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคม ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้ว กิจกรรมของ สทน.ในครั้งถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงฯเป็นอย่างดี และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเท่าที่ควรให้สามารถเผยแพร่ไปสู่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ในกว้างขวางขึ้น  นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการวิจัย ซึ่งแต่ละผลงานใช้เวลามากในการดำเนินการ แต่หากผลงานวิจัยนั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง หรือถูกวางไว้บนหิ้ง มันก็ไม่มีประโยชน์ การหาช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือสร้างธุรกิจใหม่ ย่อมสร้างมูลค่าให้ผลงานวิจัยได้มหาศาล และก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

          ทั้งนี้ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในฐานะเจ้าของโครงการประกวดแผนธุรกิจ กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการจัดตั้ง สทน. มีนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้น พัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากกว่า 50 ผลงาน ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์อย่างมากในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันฯ ได้เล็งเห็นว่า หากมีการนำผลงานวิจัยเหล่านี้ ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ย่อมจะสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้มากมาย “ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยของ สทน.หลายโครงการได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชน นำไปพัฒนาและต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านเกษตร แต่เราเชื่อว่ายังมีงานวิจัยอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพ สามารถนำไปพัฒนาทำเป็นธุรกิจได้ และยังเป็นโอกาสอันนี้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนิวเคลียร์ออกสู่สาธารณะอีกด้วย เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา สำหรับปีที่แล้วมีผู้สนใจส่งแผนธุรกิจประกวดจำนวนมาก ปีนี้เราจึงจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจต่อเนื่องในครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้  สทน.ได้เลือกสรรผลงานวิจัยเด่น 10 ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกนำไปพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ ซึ่งจะสะดวกแก่ผู้ส่งผลงาน และเชื่อว่ามีผู้ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่สำคัญหากแผนธุรกิจไหนได้รับรางวัลชนะเลิศ สทน.ก็มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เจ้าของผลงานนำไปดำเนินธุรกิจได้จริง” ดร.สิรินาฏ กล่าวตอนท้าย

         สำหรับ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของทุกสถาบันที่สนใจต้องการส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดกติกาได้ที่ www.tint.or.th หรือ โทรศัพท์ 02 579 0396 สามารถส่งแผนธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ผู้เขียนข่าว  : หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                  โทร./แฟกซ์ 037 392 930
ภาพข่าว     : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร. 02 333 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready