Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เนคเทคประกาศความพร้อมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ NECTEC-ACE 2011 ฉลอง 25 ปี ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NEC

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (14 กันยายน 2554) เวลา 10..00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว  ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หรือ NECTEC-ACE 2011 ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NECTEC "25 Years and Beyond" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554
    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กล่าวรายงานว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สังกัดสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดประสบการณ์นักวิชาการทางภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  พร้อมกันนี้ยังเป็นเวทีที่แสดงผลงานความก้าวหน้าจากการนำเสนอจำนวนกว่า 30 ผลงาน แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของประเทศ


    โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งจนมีอายุครบ 25 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในปี 2554 นี้ เนคเทคประสบความสำเร็จ ดังนี้ เรื่องการวิจัยและพัฒนา เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเรื่องความสามารถในการผลักดันนโยบาย ICT ของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT มีบทบาทในการพัฒนาการสื่อสาร ดังนั้นการจัดการประชุมเชิงวิชาการในวันนี้ จึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการทบทวนให้ภาคเอกชนได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นฐานทำให้บ้านเมืองมีความเจริญอย่างยั่งยืน


    ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ หรือ Knowledge Based Society คือการทำให้ประชาชนมีความคิด และความเชื่อบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์นั่นคือมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล โดยสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งต่อยอดพัฒนาประเทศ ระบบเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Innovative Economy  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีต้องถูกนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องสร้างนักวิจัยในสาขาต่างๆ ผลักดันวิจัยและพัฒนาให้ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้างโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด


    อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประสบผลสำเร็จต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มงบวิจัยให้เป็นร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท ภายใน 8 ปี ซึ่งต้องเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน
    อนึ่ง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานการวิจัยพัฒนาทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยี และการต่อยอดงานบริการเชิงธุรกิจของเนคเทค ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ Smart Health, Smart Farm, Digitize Thailand, และ Smart Service ตลอดจนการประชุมวิขาการ การสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน (Internet of the Things: The Future of Internet) เป็นต้น

เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ตรวจทานโดย : อภิญญา  ตันติรังสี
ภาพข่าวโดย : องอาจ ทองเปลี่ยน
    
  


 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready