Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. เผย ในหลวงพระราชทานนาม “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติ ว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” มั่นใจการก่อสร้างและการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานต้นปี 2555
        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที กม.44.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สดร. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร พร้อมระบบโดมอัตโนมัติ นับเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

                                                                                                                  
รูปที่ 1 ภาพจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรราษา


        สำหรับการก่อสร้างหอดูดาวฯ ขณะนี้(พฤศจิกายน 2554) งานด้านโครงสร้างของหอดูาว เช่น  การก่อสร้างฐานราก อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุมต่างๆ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์ เหลือเพียงขั้นตอนของการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย รวมทั้งการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และระบบควบคุม

  รูปที่ 2 การประกอบส่วนยอดโดมหอดูดาว
                                                                                                                  

รูปที่ 3  วิศวกรจากบริษัท Capital Marine Glass ประเทศออสเตรเลีย และทีมเจ้าหน้าที่ สดร.

กำลังประชุมวางแผนดำเนินงานการประกอบโดม

        ในส่วนกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  พร้อมระบบโดมอัตโนมัติ มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ขณะนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ของกล้องโทรทรรศน์ได้ส่งจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยแล้ว โดยประมาณต้นเดือนธันวาคม จะมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท EOS Technologies ผู้ผลิต เดินทางมาควบคุมดูแลการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบควบคุมฯ ดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เวลาประกอบและติตตั้งประมาณ 2 สัปดาห์
 

                                                                                                                  

รูปที่ 4 กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร ผลิตโดย บริษัท EOS Technologies สหรัฐอเมริกา

        โครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นหนึ่งในโครงการหลักของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมกับนานาชาติ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างกว้างขวางกับนักวิชาการและหน่วยงานทางดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยอีกด้วย
 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready