Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 3/2555

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.

   
   
   

     จากการประชุมตามกรอบแนวทางการเสนอโครงการตามแผนงานของโครงการเงินกู้ของรัฐบาล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ กำหนดไว้ 8 แผน ดังนี้

แผนงานที่ 1 การฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย
ประเภทโครงการ 
     1.1  การเพาะชำกล้าไม้
     1.2  การปลูกป่า
     1.3  การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
     1.4  การทำฝายขนาดเล็กและขนาดกลาง

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการน้ำและการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ประเภทโครงการ
2.1  การบริหารจัดการน้ำ
    2.1.1  การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบก่อสร้าง (ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำ)
    2.1.2  การบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
    2.1.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
    2.2.1  การก่อสร้างที่มีการศึกษาออกแบบพร้อมแล้ว
    2.2.2  การก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางที่ริเริ่มโดยท้องถิ่นหรือจังหวัด (เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น)
    2.2.3  การศึกษา ออกแบบและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

แผนงานที่ 3 การจัดทำเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ และแผนเผชิญเหตุเฉพาะที่
ประเภทโครงการ
 3.1  การจัดทำผังเมือง
    3.1.1  การจัดทำผังเมืองและประกาศบังคับใช้
    3.1.2  การจัดทำแผนพัฒนาเมืองขนาดใหญ่
 3.2 ผังการใช้ที่ดิน
    3.2.1  การจัดทำ Zoning สำหรับพืชเศรษฐกิจ
    3.2.2  การปรับตารางปลูกพืชและปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
 3.3  แผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
    3.3.1  การศึกษาและอบรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถอยู่กับสภาพน้ำท่วม
    3.3.2  การสร้างเครือข่ายเตือนภัยท้องถิ่น
    3.3.3  การสร้างและจัดหาคลังเครื่องมือ (Depot) ในพื้นที่เพื่อรับรองการเผชิญเหตุรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับระบบ

แผนงานที่ 4 การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ชั่วคราวในฤดูน้ำนอง
ประเภทโครงการ
    4.1  กำหนดพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยมีขอบเขตและสร้างอาคารบังคับน้ำเข้า-ออก
    4.2  กำหนดพื้นที่ชลประทานที่อยู่ในที่ลุ่ม เป็นพื้นที่รับน้ำนองในฤดูฝนในกรณีจำเป็น
    4.3  ขุดลอก บูรณะ และปรับปรุงหรือสร้างอาคารบังคับน้ำเข้า-ออก

แผนงานที่ 5 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก คู คลองธรรมชาติ คันริมแม่น้ำของแม่น้ำสายหลัก และปรับปรุง/เพิ่มเติมอาคารชลศาสตร์ของระบบระบายน้ำ
ประเภทโครงการ
5.1 ลำน้ำสายหลัก
    5.1.1  การขุดลอกดินแลนและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
    5.1.2  การขยายลำน้ำ
    5.1.3  การกันแนวเขตแม่น้ำสายหลัก
5.2  คู คลองธรรมชาติ
    5.2.1  ขุดลอกดินเลนและขยายความกว้าง รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
    5.2.2  กันแนวคูคลองธรรมชาติ
    5.2.3  ส่งเริมการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคูคลองธรรมชาติในการอนุรักษ์ การพัฒนา การฟื้นฟู รวมทั้งส่งเสริมให้มีองค์กรภาคประชาชนเข้ามาร่วม
5.3  คันริมแม่น้ำ
    5.3.1  สร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันสถานที่สำคัญที่อยู่ริมแม่น้ำ คู คลอง เช่นพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนหนาแน่น สถานที่ประวัติศาสตร์ และการป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
    5.3.2  งานป้องกันการพังทลายของตลิ่งหรือป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
5.4  ปรับปรุง/เพิ่มเติมอาคารชลศาสตร์
    5.4.1  ปรับปรุงขยายช่องระบายน้ำของประตูระบายน้ำเดิม และการพัฒนาประตูน้ำให้เหมาะสมกับการเร่งระบายน้ำ
    5.4.2  ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในแนวขนานและเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและติดตั้งเครื่องดันน้ำถาวร
5.5  ถนน
    5.5.1  ใช้ถนนเป็นคันกั้นน้ำ
        5.5.1.1  ถนนเก่า พิจารณายกระดับถนนให้สูงขึ้น
        5.5.1.2  สร้างถนนสายใหม่เป็นคันกั้นน้ำ
    5.5.2  ก่อสร้างถนนป้องกันพื้นที่สำคัญเฉพาะ
        5.5.2.1  ทำถนนแหวนปิดกั้นป้องกันพื้นที่สำคัญเฉพาะ
    5.5.3  ถนนสำหรับเป็นทางเบี่ยงเพื่อการจราจรสายหลัก
        5.5.3.1  ยกระดับถนนที่สามารถใช้เป็นทางเบี่ยง (Detour) สำหรับขนส่งสินค้าหรือการสัญจร กรณีน้ำท่วมถนนสายหลัก (ตั้งเว้นที่ให้ทางน้ำผ่านในจุดที่ตัดลำราง คูคลอง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยทำเป็นสะพาน)

แผนงานที่ 6 การจัดการทางน้ำหลาก (Flood way) และหรือทางผันน้ำ (Flood diversion channel)
ประเภทโครงการ
    6.1  การศึกษาแนวทางเลือก (Options)
    6.2  การศึกษาความเหมาะสมทั้งด้างวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสังคม (Feasibility,EIA,HIX)
    6.3  การสำรวจ การออกแบบ และการก่อสร้าง

แผนงานที่ 7 การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย
ประเภทโครงการ
7.1 คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
      7.1.1 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าหรือผู้ผลิตข้อมูล
      7.1.2 จัดทำชั้นข้อมูลสำคัญที่ยังขาดอยู่หรือไม่สมบูรณ์ เช่น ระดับความสูงอย่างละเอียด
      7.1.3 จัดทำระบบคลังข้อมูล
      7.1.4 จัดทำระบบให้บริการข้อมูล
7.2 ระบบแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ด้านน้ำและสภาวะอากาศ
7.3 ระบบเตือนภัย ให้สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้ตลอดเวลา
      7.3.1 ปรับปรุงและเพิ่มสถานีโทรมาตรเตือนภัยในลำน้ำสำคัญ
      7.3.2 ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และพื้นที่สำคัญ
      7.3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
      7.3.4 จัดตั้งองค์กร ทำหน้าที่เป็นศูนย์เตือนภัย (Single Command Center)
      7.3.5 การศึกษาความเป็นไปได้ของน้ำทะเลสูงและภาวะคลื่นสูง (Sea Water Rise) ในภาวะโลกร้อน (Global Warming) และขบวนการป้องกันพื้นที่สำคัญ
7.4 จัดทำผังระบบการทำงานขององค์กรในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน

แผนงานที่ 8 การปรับปรุงองค์กร กฎหมาย การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์
ประเภทโครงการ
8.1 การปรับปรุงองค์กร
        8.1.1 ศึกษาและเสนอแนวทางการรวมองค์กรที่เกี่ยวกับน้ำให้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
        8.1.2 โครงการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำให้มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ
        8.1.3 จัดตั้งองค์กรสำหรับการอนุรักษ์ ปกป้อง และดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยให้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
8.2 กฎหมาย
        8.2.1 ศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เช่น กฎหมายน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำที่สร้างขึ้น คุณภาพน้ำ มลพิษทางน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำ การระบายน้ำ ระบบนิเวศน์น้ำ เป็นต้น
        8.2.2 พิจารณาออกกฎระเบียบเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือแก้มลิงโดยเฉพาะห้ามหน่วยงานราชการบุกรุกและใช้ประโยชน์บนพื้นที่ชุ่มน้ำ            
        8.2.3 พิจารณาออกกฎระเบียบให้องค์กรท้องถิ่นรับผิดชอบการกำจัดวัชพืชน้ำหรือสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ รวมทั้งการปกป้องและดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองในเขตพื้นที่ปกครอง
        8.2.4 พิจารณาออกกฎระเบียบให้องค์กรท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบด้านการปลูกป่าอนุรักษ์และบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งในพื้นที่ปกครองและพื้นที่สาธารณะ
8.3 การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์
        8.3.1 จัดสรรงบประมาณให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการริเริ่มโครงการโครงการต่างๆ ของรัฐที่มีผลกระทบต่อภาคประชาชน
        8.3.2 จัดสรรงบประมาณให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าต้นน้ำ ป่ากลางน้ำ ป่าท้ายน้ำ ป่าในหน่วยงานของรัฐและป่าในพื้นที่ประชาชน โดยการสนับสนุนงบประมาณด้านกล้าไม้ การปลูก และดูแลรักษา
        8.3.3 จัดสรรงบประมาณให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐด้านการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

     จากกรอบแนวทางการเสนอโครงการตามแผนงานของโครงการเงินกู้ของรัฐบาลทั้ง 8 แผน จะมีการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานและการรายงาน โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อนายกรับมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ครั้งต่อไป

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready