Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เสริมศักยภาพครูวิทย์...คิดนอกกรอบ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         (เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” มีครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม ตลอดจนพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ให้ความสนใจร่วมอบรมกว่า 230 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัด 4 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2555 และกำหนดเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น 800 คน

         

 

 


          โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มองเห็นปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่มีบุคลากรของประเทศเข้าสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้ครูสอนวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อย ในขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ จำนวนมากที่ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลายสาขา ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นควรที่จะใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เพื่อตอบรับภารกิจการส่งเสริมความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์


          การนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากบุคลากรของกระทรวง ไปถ่ายทอดให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จะช่วยให้ครูเหล่านี้สามารถคิดนอกกรอบ มีโอกาสรับประสบการณ์ใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นการเติมความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค เนื่องจากไม่ได้เน้นเฉพาะการสอนในห้องเรียน แต่มีการแลกเปลี่ยน การทดลองห้องปฏิบัติการจริงและทัศนะศึกษาแหล่งความรู้จากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คาดหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นแนวทางเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด ระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาสังคมและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ได้ในระยะยาวต่อไป


-----------------------------------------------------------------------------
 

 

ข้อมูลโดย: เทียรทอง ใจสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
                สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready