Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการ“มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” พร้อมนำคณะทูต นักธุรกิจ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศชมนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งงานจัดถึงวันที่ 3 กันยายน 2555

 


     การจัดนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ปี 2555 โดยกำหนดเป็น 4 ขั้นตอน (2P2R) ดังนี้

     P : Protection        การป้องกัน
     P : Preparation      การเตรียมพร้อม
     R : Response         การรับมือ
     R : Recovery         การฟื้นฟู

     1. การป้องกัน Protection ที่แบ่งการป้องกันตามพื้นที่ของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  โดยการป้องกันของพื้นที่ต้นน้ำจะเน้นชะลอการไหลของน้ำโดยการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกหญ้าแฝก  ขณะที่พื้นที่กลางน้ำต้องบริหารปริมาณน้ำในเขื่อนให้เหมาะสมและคำนึงถึงภัยแล้งด้วย  ซึ่งขณะนี้ได้รักษาระดับน้ำในเขื่อนไว้ที่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 เพื่อจัดเตรียมการรองรับน้ำไว้ในเขื่อน  รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำนอง 2.1 ล้านไร่  และปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำตามเขื่อนต่าง ๆ ที่สำคัญ ส่วนพื้นที่ปลายน้ำ เน้นการขุดลอกคูคลองเพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้ จะมีการเสริมถนนเพิ่มแนวคันกั้นน้ำจาก 1 ชั้นในปีที่แล้วเป็น 3 ชั้น  เพื่อปกป้องพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจของไทยรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม และเพิ่มระบบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เกิดเหตุน้ำนองในปีที่ผ่านมาด้วย

     2. การเตรียมพร้อม Preparation ที่ได้มีการบูรณาการสร้างระบบคลังข้อมูลแห่งชาติใหม่ โดยบูรณาการข้อมูลจาก 17 หน่วยงานให้เข้ามาอยู่ ณ ศูนย์เดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นระบบสั่งการเดียวหรือ Single Command เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การทำแบบจำลอง การสั่งการ การจัดการ และการเตือนภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่มีขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องในแต่ละลำดับ รวมถึงมีผู้รับผิดชอบชัดเจนลงไปยังทุกพื้นที่ชุมชน

     3. การรับมือ Response ที่ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยในทุกระดับของความรุนแรง ว่าจะต้องมีการยกระดับการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบ และในการบูรณาการอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อความพร้อมในการเผชิญเหตุและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

     4. การฟื้นฟู Recovery รัฐบาลมีการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกกรณี ทั้งทางด้านของตัวผู้ประสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านแพทย์ และการสาธารณสุข รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำนองหรือเส้นทางที่น้ำผ่าน เป็นต้น

โดยบริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละโซนมีดังนี้
จุดแสดงที่ 1 Climate Change มหาอุทกภัย ปี 2554 โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 2 มหาอุทกภัย ปี 2554 และ น้อมนำแนวทางพระราชดำริ โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 3 การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แนวทางการป้องกัน โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 4 เตรียมพร้อม โดย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการ สบอช. เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 5 รับมือและฟื้นฟู โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อธิบายและแนะนำ

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน/นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready