Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ


สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นที่สิ้นสุดแล้ว ผลการประเมินฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสรุปมีดังนี้

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล น้ำหนักร้อยละ 50.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.8443

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ำหนักร้อยละ 12.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.8000

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ 15.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.5388

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ น้ำหนักร้อยละ 20.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7919

ภาพรวม ทั้ง 4 มิติ น้ำหนักร้อยละ 97.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7808


ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready