Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หนุนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน Media Box

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ (Media Box) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 93 แห่ง เพื่อใช้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าอย่างง่าย โดยมี ดร.รอยล  จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และผู้บริหารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ภายในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 (TechnoMart InnoMart 2012) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


        ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สิ่งที่มอบให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย ซึ่งจะทำให้สามารถรับรู้สภาวะอากาศของที่อื่น รับรู้สภาวะอากาศของตัวเอง และผู้อื่นรับรู้สภาวะอากาศของท่าน ทำให้รัฐบาลรับรู้สภาวะอากาศของท่าน จะทำให้สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือท่านได้เร็วขึ้น  อีกทั้งจะทำให้ข้อมูลด้านน้ำสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านสามารถบริหารน้ำได้ดียิ่งขึ้น  เครื่องมือที่ท่านมีจะทำให้ท่านบริหารน้ำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีก้าวไกลอีกก้าวหนึ่งที่ผลิตโดยคนไทย


        กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งมีการขยายผลการดำเนินงานเรื่อยมา จากระดับภูมิภาค สู่รายจังหวัด และเข้าถึงท้องถิ่นระดับตำบลในที่สุด  โดยปัจจุบันมีการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล” ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำและอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของตนเองได้  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานท้องถิ่นทั้งระดับอำเภอ เทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมดำเนินงานแล้วกว่า 300 แห่ง และหลายหน่วยงานสามารถจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับใช้งานในพื้นที่ของตนเองได้
        ในช่วงเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 และ 2555 ที่ผ่านมาได้มีการนำผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งในด้านการสำรวจทางบกและทางน้ำ  แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ระบบตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์สภาพอากาศ  ตลอดจนระบบคลังข้อมูลติดตามสภาพอากาศไปใช้ป้องกันและแก้ไขวิกฤติของประเทศ  และเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เข้าถึงท้องถิ่นและชุมชนได้โดยสะดวก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จึงได้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และสภาพอากาศ หรือ Media Box ขึ้น  ให้ท้องถิ่นใช้สำหรับติดตามสภาพอากาศปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าอย่างง่าย ด้วยเทคโนโลยี RSS News Feed โดยอุปกรณ์สามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศ การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3-7 วัน  สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ  การก่อตัวของพายุ รวมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ และได้ส่งมอบ Media Box ให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้เข้าร่วมโครงการไปแล้ว  จำนวน 112 แห่งทั่วประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา และส่งมอบเพิ่มเติมอีก 93 แห่งในวันนี้


        ภายหลังเสร็จสิ้นการมอบ Media Box ดร.รอยล  จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สาธิตการใช้งาน Media Box ให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว  เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นได้เรียนรู้การใช้งานข้อมูล สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ สู่ชุมชนในท้องที่ของตนเอง  ช่วยให้ชุมชนมีข้อมูลเพียงพอสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเพื่อวางแผนทำการเกษตรในภาวะปกติ และใช้ประเมิสถานการณ์ภัยในช่วงวิกฤติได้
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  และนายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready