Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีเปิดสถานีเรดาร์ชายฝั่ง "โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล"

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

  ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี และนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาร์ชายฝั่ง "โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล" โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เป็นผู้ดำเนินการ และมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. พร้อมด้วย นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในทะเลเราจะพบเห็นการเกิดทั้งสึนามิ สตอมเซิร์ส (Storm Surge) พายุใต้ฝุ่น หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลต่างๆ รวมไปถึงคราบน้ำมันในทะเล ซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูง  วันนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีระบบเรดาร์ชายฝั่ง คอยปกป้องริมฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย และทาง สทอภ. ก็มีผู้คอยติดตามควบคุมและใช้กลไกต่างๆ ในการเตือนภัย การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับพี่น้องประชาชน และในขั้นต่อไปจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด หลังจากนี้ไปพวกเราจะได้รับการปกป้องดูแลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอันเกิดมาจากภาวะโลกร้อน ภัยทางทะเลหรือทางบก ทางจะได้รับการดูแลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง ซึ่งในส่วนนี้เราได้เชื่อมต่อไปยังประเทศใกล้เคียงที่มีระบบเช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศเหล่านั้นก็จะส่งข้อมูลพายุต่างๆ มาให้เราก่อนที่พายุจะมาถึงเรา ซึ่งจะทำให้การคาดการณ์ต่างๆ แม้นยำยิ่งขึ้น โดยพี่น้องชาวประมง และนักท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับการเตือนภัยอย่างรัดกุม


     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  และร่างยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นไปในทะเลเพื่อวัดความถี่ของคลื่นซึ่งความถี่ดังกล่าวนำมาใช้การคำนวณหาความเร็วของคลื่น ในการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสถานีอื่นๆ อย่างน้อย 2 สถานี  โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกแลทางทะเล มีการดำเนินงานเพื่อติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่ง สำหรับตรวจวัดกระแสน้ำแลคลื่นในลักษณะReal Time เพื่อให้บริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการภัยพิบัติ และจัดการพื้นที่ชายฝั่ง รวม 18 จุด  ครอบคลุมพื้นที่ 1 หมื่นตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย สถานีเรดาร์ชายฝั่ง 13 สถานีหลัก และ 5 สถานีย่อยในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน แลพื้นที่เศรษฐกิจ ข้อมูลที่วัดได้จากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งภาคพื้นดินนี้ คือ ข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำ ทิศทาง ความสูง และรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำ คลอบคลุมพื้นที่ขนานไปกับชายฝั่ง และพื้นน้ำทะเลห่างจากฝั่ง 10-30 กิโลเมตร โดยสรุปผลในรูปแบบแผนที่ ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทำให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลน้ำที่แน่นอน  ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม  เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าในอนาคต 2-3 ปีนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งทั้งหมดนี้ จะสามารบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้น ยัและงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดผลกระทบทางชายฝั่งทะเล ทั้งภัยทางธรรมชาติ และการกระทำที่เกิดจากมนุษย์ โดยเป็นการให้บริการผ่านระบบ และเป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้ทันต่อการรับมือและวางแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นต่อไป  โดยสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th
 

 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน และนายรัฐพล  หงสไกร
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready