Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ Kids Day รับวันเด็กแห่งชาติ 2556

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       วันนี้ (10 มกราคม 2556)  เวลา 09.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานปีนี้มีชื่อว่า “กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556” ภายใต้แนวคิด “KIDS FOR THE FUTURE”  พลังคิด พลังอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2556

 

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดวันหนึ่งของประเทศไทย และให้เราคำนึงถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคตของชาติ เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้และสร้างความตะหนักทางด้านวิทยาศาสตร์  และได้ย้ำถึงคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติในปีนี้  “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำ พาไทยสู่อาเซียน” การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 – 12 มกราคม 2556 รวมถึงที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์นี้ด้วย

 

 

         รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป

 

 

         ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีสาระประโยชน์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสามารถผลักดันสู่การพัฒนาระดับประเทศ  ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ได้ดำเนินจัดกิจกรรมสำหรับวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยงานปีนี้มีชื่อว่า “กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556” ภายใต้แนวคิด “KIDS FOR THE FUTURE”  พลังคิด พลังอนาคต  โดยกำหนดสถานที่จัดงาน 3 แห่งด้วยกัน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดขึ้นใน วันที่ 10-12 มกราคม 2556 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์  ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัฒนาสถานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริเวณถนนพระรามที่ 6 และถนนโยธีให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

2.ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของหน่วยงาน ได้เห็นอุปกรณ์ เครื่องมือ และการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

3. ให้ความรู้และส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน  ทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

         ในการจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 19 หน่วยงาน ใน 3 กระทรวง ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกระทรวงศึกษาธิการ และกรมทรัพยากรธรณี ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ในปีนี้ มีทั้งหมด 51 สถานี 75 กิจกรรม ให้เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม และสัมผัสประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ กิจกรรมตามจุดต่างๆ การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก

 

 

         ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้แก่
เด็กชายธนทัต เจริญพร โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวดจาก APRSAF-19
- เกียรติบัตรจาก GISTDA
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- ของที่ระลึกจาก GISTDA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ได้แก่
เด็กหญิงจิราพร ผิวศรีสุข โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวดจาก APRSAF-19
- เกียรติบัตรจาก GISTDA
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- ของที่ระลึกจาก GISTDA

และยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพวาดในการประชุม นานาชาติ APRSAF-19 ณ ประเทศมาเลเซีย
- โล่ห์รางวัล Best Poster Award
- เกียรติรางวัล Best Poster Award
- ของที่ระลึกจาก JAXA

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย   : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ , นายรัฐพล หงสไกร , นางสาวจิดาภา ภัทรวิวัฒน์วงศ์

เผยแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready