Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ฝากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยพัฒนาพันธุ์ข้าว

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     เช้าวันนี้ (30 ม.ค. 56)  นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ในการเดินทางมาเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมาการทำงานของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ กับพื้นที่ต่างๆ ไม่ตรงกัน ทำให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณสู่สายงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีน้อย ซึ่งวันนี้เมื่อเราเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และได้ทำแผนงานสอดคล้องกับรัฐบาลแล้ว ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนนั้น ถ้าในแต่ละจังหวัดสามารถสะท้อนความต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะพื้นฐานของประชาชน และนำความต้องการเหล่านั้นมาประสานกับสิ่งที่เรามี ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้การขับเคลื่อนเร็วยิ่งขึ้น คือทั้งสองฝ่ายต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และทำงานควบคู่กัน จะทำให้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประโยชน์กับประชาชน 


    นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า
ที่มาวันนี้จุดประสงค์คือความร่วมมือระหว่างสภาฯ กับทางรัฐบาล โดยเฉพาะระหว่างกระทรวงกับกรรมาธิการ วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วรวัจน์ ท่านเป็นผู้นำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ท่านจะมีนโยบายต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงมาในการที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า และด้วยแนวคิดใหม่ๆ ผมในฐานะประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มารับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและนโยบาย ให้สอดคล้องตรงกัน เพื่อจะได้ร่วมมือในการพาประเทศไปด้วยกัน 


     สำหรับนโยบายที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการที่สำคัญคือการพัฒนากำลังคน และการใช้วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยผมให้ความสนใจเรื่องการกำจัดแมลงวันทองทั่วทั่งประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าทำได้ถือว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานจริงๆ จะช่วยเกษตรกรได้ทั้งระบบ และผลไม้ของเกษตรกรจะมีมูลค่ามหาศาล สามารถที่จะเข้าสู่ครัวไทยสู่ครัวโลกได้ การใช้ Biotech การใช้ปุ๋ยนาโน เป็นต้น  เรื่องสำคัญที่สุด ผมมองว่าการรวบความรู้และทำงานร่วมกัน ใช้การบริหารจัดการที่มีเป้าหมายแน่ชัด ติดสินใจที่รวดเร็ว และแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกรรมาธิการฯ ในการผลักดันให้ประเทศไทยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สิ่งที่อยากจะเห็นคือประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งภาคเอกชนต้องการใช้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและเป็นกระทรวงหลักในการที่จะนำพาประเทศก้าวเดินไป เพราะเขาเห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถที่จะเพิ่มพูนรายได้ สร้างงาน สร้างเงิน และทำให้ชีวิตมีความสุข มีสิ่งแวดล้อมดี และจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็นผู้นำของ AEC ให้ได้


    ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพสูง มีปริมาณที่เพียงพอ และให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเอกชน ซึ่งไม่มีการรับรองคุณภาพ  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ซึ่งประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีสมุนไพรหลายร้อยชนิด แต่ยังขาดการทำวิจัยเพื่อยืนยันคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆ ทำให้ขาดโอกาสในการส่งออก และแพทย์ไม่สามารถนำไปใช้รักษาโรคได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยัน  อีกทั้งอยากให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดให้มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อลบล้างความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของประชาชน เช่น เรื่องเขื่อนจะแตก และโลกจะแตกที่ผ่านมาด้วย


    

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ , นายพิริยะ เผ่าพงษา

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready