Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การบูรณาการนำ วทน. สู่จังหวัด” ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การบูรณาการนำ วทน. สู่จังหวัด” โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดแพร่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น.

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อย่างที่เราทราบกันดีว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำสุดของภาคเหนือ และอยู่ในอันดับที่ 64 ของประเทศไทย ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ำมาก ทั้งๆ ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไม่ด้อยกว่าจังหวัดไหนเลย ประกอบกับรัฐบาลได้มีการมุ่งเน้นให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ เราได้มีการประชุมกันไปแล้วครั้งหนึ่ง และครั้งนี้จะเป็นการติดตามผลการทำงาน รวมไปถึงส่วนของจังหวัดด้วยเพื่อดูว่ามีการเตรียมพร้อมกันไว้อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค และการประสานงานกับหน่วยงานกลางเป็นอย่างไร รวมถึงดูงบประมาณไว้รองรับอย่างไรบ้างในปี 56 และ ปี 57 และการปรับยอดงบประมาณปี 56 มีเข้าเชื่อมกันได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเน้นอยู่หลายเรื่อง ทั้งภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การสร้างอาชีพในช่วงที่มีภัยแล้ง เพราะพี่น้องประชาชนไม่ทำการเกษตรแล้วจะอยู่ได้อย่างไร รวมทั้งเปลี่ยนโซนการปลูกพืชใหม่ด้วย

         ประเด็นการหารือในวันนี้ เรื่องแรกคือ ภัยแล้ง จากข้อมูลในจังหวัดแพร่พบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างมาก แต่เราเป็นจังหวัดต้นน้ำ ปัญหาหลักคือ อ่างเก็บน้ำและแบบแปลนต้องสำรวจ รวมไปถึงการขอใช้พื้นที่ป่า หากสรุปได้จะนำเข้าการประชุม ครม. เพื่อแก้ไขต่อไป  ต่อด้วยควันและไฟป่า Teak Valley พื้นที่ครอบครอง ป่าเศรษฐกิจ (แปลงเกษตรที่มีไม้ป่าผสมผสาน) ผ้าทอนาโน โรงงานปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน ศูนย์ขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้เป็นหมัน ขบวนการผลิตพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พริก แตง การจัดการขยะ และการปลูกทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล

         เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ที่ทิ้งขยะของจังหวัด เพื่อสำรวจพื้นที่และข้อมูลสำหรับการทำโรงงานกำจัดขยะ และลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองแพร่หาที่ตั้งศูนย์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 
เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready