Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นางคริสทีน ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (H.E. Mrs. Christine Schraner BURGENER) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          การหารือในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยได้นำเสนอความเป็นได้ในการร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (medical science) 3 สาขา ดังนี้

          1. ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับนาโน (Medical application of nanotechnology)  การใช้เทคโนโลยีนาโนทางการแพทย์ สาขา “Molecular nanotechnology ” ในการวิจัยระดับอณูโมเลกุล (การซ่อมแซม DNA/การออกฤทธิ์ของสารเคมีหรือตัวยาสำคัญ (active compounds / drugs) ในการต้านการกลายพันธุ์ (anti-mutagenicity) และการแสดงออก (expression) ของหน่วยพันธุกรรม(genes) ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง/กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ปกติที่กลายไปเป็นเซลล์มะเร็ง)
          2. ด้านงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการตายของเซลล์ (Anti-aging and Apoptoticresearch) การใช้เทคโนโลยีการวิจัยในระดับอณูโมเลกุลและระดับเซลล์สำหรับพิสูจน์ฤทธิ์ชีวภาพ(biological activity) ของสาร phytochemicals,โปรตีน และ เปปไทด์ (peptides) จากพืชวัตถุดิบในประเทศ (ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ/ฤทธิ์ชะลอแก่/ฤทธิ์ชักนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ข้อมูลสนับสนุนในการทำการวิจัยที่สำคัญต่อไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
          3. ด้านงานวิจัยด้านการทดสอบสารพิษต่อพันธุกรรมของอนุภาคนาโน (Genotoxicity tests /Nanogenotoxicity ) ซึ่งปัจจุบันวงการวิจัยมีการสังเคราะห์อนุภาคและวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยสะสมในเซลล์ร่างกายและอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพได้
 
         
          ทั้งนี้ ได้หารือเพิ่มเติมความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการวิจัย(technology exchange & transfer), การปฏิบัติงานวิจัยช่วงสั้น (short research training), การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสถาบันวิจัย (laboratory visit) ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การจัดทำโครงการวิจัย(collaborative) (research project) ที่มีผลต่อสุขภาพร่วมกันในอนาคตต่อไป
 

 

 
เขียนข่าวโดย   :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 
เผยแพร่ข่าว     :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 
ถ่ายภาพข่าว    :  นายรัฐพล หงสไกร

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready