Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้นาโนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา

ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ ประเทศในแผนงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโน เพื่อพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี ศ.ดร.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
         นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการสำรวจความพร้อมและความต้องการของตลาด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ริเริ่มนำผลงานวิจัยใน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอนาโน  และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีแผนงานที่จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเพื่อพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าทางการเกษตรและ OTOP ให้กับชุมชนต่างๆ
         การวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีจะนำมาใช้งานได้จริงจากความร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวง เนื่องจากเป็นการนำเอาผลงานวิจัยด้านนาดนเทคโนโลยีออกมาใช้งานในพื้นที่หรือในชุมชนได้อย่างแท้จริง  โดยการบูรณาการและใช้กลไกของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศ ด้วยการประสานงานผ่านเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศของรัฐบาล ตลอดจนกำหนดแผนการทำงานอย่างครบวงจร ทั้งการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาด
          ด้าน ศ.ดร. สิริฤกษ์  ทรงศิลิไว ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้นาโนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ โดยประสานความแข็งแกร่งของทั้ง 2 กระทรวง ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำเอาความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเชื่อมโยงกัน ทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์กำลังคน
          ในระยะแรกจะมุ่งที่โครงการที่ทางนาโนเทคโนโลยี ได้พัฒนามาเป็นเวลานานและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีความรู้ความก้าวหน้าที่สำคัญมากในทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเอาความสามารถในการควบคุมอนุภาคต่างๆ ที่ขนาดเล็กขนาดนาโนเมตร ในประเทศไทยได้มีการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้ใน 5 ปี ที่ผ่านมา ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่กลุ่มสิ่งทอ โดยการนำเอาดทคโนโลยีมาเคลือบเส้นใย ทำให้เกิดคุณสมบัติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะทำให้ไม่มีกลิ่น ทำให้ไม่จำเป็นต้องซักบ่อย ประโยชน์ประการที่ 2 คือการสะท้อนน้ำ หรือไม่เปียกน้ำ และคุณสมบัติด้านความอ่อนนุ่ม กลุ่มที่ 2 ได้แก่อุตสาหกรรมด้านการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเคลือบเม็ดปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยมีความสามารถที่ปลดปล่อย ละลายได้ในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งปกติปุ๋ยที่ใส่ลงในดินจะละลายทันที ทำให้ปุ๋ยที่ใช้ในประเทศไทย สูญเสียไปถึง 50%  กลุ่มที่ 3 ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องสำอางนาโน ทั้งนี้ ใน 3 วันที่จะได้มาประชุมร่วมกัน นักวิชาการของ สวทช. วว. จะได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อหาแนวทางนำไปใช้ร่วมกัน โดยในระยะแรกมุ่งเน้นตามนโยบายท่านรัฐมนตรีวรวัจน์ ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง หรือเรียกว่า “สิ่งทอนาโน” และโครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโน ซึ่งจะไม่ใช่ผลการวิจัยทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนถึงมือผู้ใช้ในชุมชนด้วย

 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ , นายรัฐพล  หงสไกร

 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready