Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556

etda_banner.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุด จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคประชาชนทุกกลุ่ม

เพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ จำเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง หากไม่มีข้อมูลที่สามารถสะท้อนสภาพที่แท้จริงในปัจจุบันของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศได้ จะส่งผลให้การกำหนดนโยบายในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศผิดไปจากเป้าหมายและไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในแต่ละภาคส่วนได้อย่างที่ควรจะเป็น อันจะขยายผลไปสู่การพัฒนา ICT ของประเทศที่ด้อยกว่าประเทศต่างๆ ที่พัฒนาและเจริญไปไกลกว่าไทยแล้ว

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อ/ขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน ดังนั้น สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้านไอซีทีของประเทศ โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 23 ข้อ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการจับรางวัลผู้โชคดี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

    ประเภทที่ 1 จะจับรางวัลจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะมีรางวัล ได้แก่
         1. iPhone 5 16 GB มูลค่า 24,550 บาท จำนวน 1 รางวัล
         2. The New iPad 16 GB มูลค่า 16,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
         3. TRUE Move H Aircard Power Surf II 21 Mbps มูลค่า 2,590 บาท จำนวน 10 รางวัล
         4. บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง มูลค่า 340 บาท จำนวน 50 รางวัล
         5. ของที่ระลึกจาก สพธอ. มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล

    ประเภทที่ 2 “บอกต่อรอรับของกำนัล” เป็นรางวัลที่ท่านจะได้รับจากการแนะนำ/บอกต่อให้มีผู้เข้ามาตอบแบบสำรวจออนไลน์มากที่สุด ได้แก่
         แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 3 วัน 2 คืน มูลค่า 5,600 บาท จำนวน 1 รางวัล

          ร่วมตอบแบบสำรวจฯได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่ www.etda.or.th/internetuserprofile2013 และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

 

เริ่มต้นตอบแบบสำรวจ

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready