Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        (เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556) เวลา 09.00 น. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมแผนปฏิบัติงาน “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก

    

การอนุญาต การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพโรงรม ให้ได้มาตรฐานการส่งออก และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกรของประเทศ ร่วมกับ 5 จังหวัดภาคเหนือ ในการบูรณาการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งสร้างโอกาสด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเสรีจากการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 


     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรรายสำคัญของโลกโดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านคุณภาพและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดภาวะความผันผวนทางด้านราคา ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ในระดับหมู่บ้าน สังคม กลุ่มเกษตรกร เป็นจำนวนมาก และรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและสร้างอาชีพที่มีศักยภาพของเกษตรกร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานวิจัย พัฒนา และจัดการองค์ความรู้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต สร้างองค์ความรู้ และสร้างอนาคต
    

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและบริหารจัดการลำไยให้ได้มาตรฐานการส่งออก โดยการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการลำไยให้มีปริมาณและคุณภาพเพื่อการส่งออก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยอาศัยการทำงานลักษณะบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวง เน้นการยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และน่าน ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมระดับต้นน้ำจะเน้นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโซนนิ่งสวนลำไย รวมถึงการลงทะเบียนเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ เทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีระยะเก็บเกี่ยวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมการแจ้งข้อมูลให้กับเกษตรกรผ่านระบบ SMS และสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเกี่ยวกับองค์ความรู้ 52 สัปดาห์ ระดับกลางน้ำ เน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้ได้มาตรฐานสำหรับลำไยสด เทคโนโลยีการอบแห้งลำไย เทคโนโลยีการปรับคุณภาพห้องอบแห้งและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีการยืดอายุและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มลำไย และระดับปลายน้ำ เน้นการควบคุมคุณภาพผลผลิตลำไยที่เก็บจากสวนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ วท. รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตในระดับสวน (QC สวน) พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบ QR Code รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดลำไยที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาระบบการตลาดเดิม (ประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเชีย) และการส่งเสริมตลาดใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ประเทศอินเดีย เกาหลี มาเลเชีย อเมริกา เป็นต้น

 


     ทั้งนี้ การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออกดังกล่าว จะทำให้เกิดรูปแบบการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือที่สนับสนุนให้ราคาลำไยมีเสถียรภาพ สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจต้นแบบการสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิตผลไม้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรของประเทศไทย เพื่อการส่งออกต่อไป


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นายพิริยะ เผ่าพงษา

หน่วยงานรับผิดชอบ
เจ้าภาพแผนบูรณาการ (MR. ลำไย)
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 

หน่วยงานร่วมบูรณาการ
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready