Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ Planetary Systems of our Sun and other Stars, and the Future of Space Astronomy

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    Committee on Space Research (คณะกรรมาธิการว่าด้วยการวิจัยด้านอวกาศ) หรือ COSPAR จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2501 เพื่อเป็นประชาคมทางวิทยาศาสตร์ในด้านการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมและการสำรวจอวกาศทุกสาขาเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมกัน ปัจจุบัน COSPAR มีสมาชิกทั้งหมด 46 ประเทศ โดยมาประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สดร. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กะทรวงศึกษาธิการ และบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ "Planetary Systems of our Sun and other Stars, and the Future of Space Astronomy" โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอวกาศและดาราศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงการและจัดการศึกษาด้านอวกาศและดาราศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (capacity building) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บางเขน อีกด้วย

          สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรกของ COSPAR Symposium และประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการและนักวิจัยด้านอวกาศ นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งนักเรียน นิสิต และนักศึกษา รวมประมาณ 350 คน

 

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 2141 4677  โทรสาร 0 2143 9588
URL : http://cospar2013.gistda.or.th/ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready