Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว โครงการคูปองนวัตกรรม 5,000 ล้านบาท

DSC_3000.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   วันนี้  6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ โครงการคูปองนวัตกรรม 5,000 ล้าน” พร้อมด้วย ดร.พรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และนายพยุงศักดิ์ ขาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัว “โครงการคูปองนวัตกรรม 5,000 ล้าน” หวังมุ่งเน้นการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอีไทยพร้อมรองรับการก้าวสู่เออีซี

 

   ดร.พีรพันธุ์ฯ กล่าวว่า “ในปี 2558 นี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น การสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และภาคการผลิตของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลักดันการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ซึ่งการดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมนี้จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องของทวิภาคีที่สำคัญ คือ สนช.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการร่วมรังสรรค์การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาอีกหลายหน่วยงานที่พร้อมจะเป็นเครือข่ายสนับสนุนกระบวนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการในอนาคต”
 
   ดร.พรชัยฯ กล่าวว่า “โครงการคูปองนวัตกรรม เป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาให้เกิดระบบพัฒนาโครงการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยจะกระตุ้นให้เกิดการร่วมรังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย  และผู้ให้บริการงานนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งในแง่เทคโนโลยีและการตลาด และยังส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินโครงการนวัตกรรม รวมถึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมในทุกระดับอุตสาหกดรรมทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ และยังจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ให้บริการงานนวัตกรรม และหน่วยงานจากภาครัฐฯ ในลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศอีกด้วย สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการคูปองนวัตกรรมในระยะที่ 1 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2554 – มกราคม 2556 นั้น พบว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในแง่การขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งทำให้ สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในโครงการคูปองนวัตกรรมของผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งทำให้ สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในโครงการคูปองนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 277 โครงการ แบ่งเป็น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จำนวน 37 โครงการ และการสร้างต้นแบบ จำนวน 240 โครงการ สามารถสร้างผู้ให้บริการวานนวัตกรรม ได้ทั้งสิ้น 832 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประมาณ10,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี”
 
   นายพยุงศักดิ์ฯ กล่าวว่า “โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอีไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะที่ 2 เพื่อสร้างให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนานวัตกรรมของเอสเอ็มอีไทยด้วยการเชื่อมโยงผลง่านวิจัยที่มีอยู่ในประเทศไทยสู่กระบวนการทางการค้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถเอสเอ็มอีไทย โดยการทำงานในครงการระยะที่ 2 นี้ จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเงินทุน รูปแบบการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุงต่อผู้ประกอบการ มีระยะเวลาดำเนินงานครอบคลุม 3 ปี งบปมาณ 5,000ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการสามารถสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชนตามศักยภาพพื้นที่ จำนวน 2,670 โครงการ สร้างมูลบค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและขยายฐานผู้เสียภาษีเงินได้ เป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท และสามารถพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอีไทยสู่เออีซี จำนวน 200 ราย รวมถึงการสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของระบบนวัตกรรม อาทิ เอสเอ็มอีไทยจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและร้อยละ 20 ของเอสเอ็มอีไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์เข้าสู่ตลาดในอาเซียนและระดับสากล ในระบบนวัตกรรมของภูมิอภาคไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่ต่ำกว่า 2,670 ผลิตภัณฑ์ภายใน 3 ปี”
 
 
 
เผยแพร่ข่าว :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร,นายพิริยะ เผ่าพงษา

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready