Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

"ข้าพระพุทธเจ้า...ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี

มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน

สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา

และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

           สำนักงาน ก.พ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้ข้าราชการได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของ แผ่นดิน เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สำนักงาน ก.พ. จะได้เผยแพร่รณรงค์ให้ข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ได้รับทราบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนโดยนำมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมี "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้"

       พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า ถนนพรารามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ดาวน์โหลดเอกสารถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ปี ๒๕๕๖

หนังสือถึงส่วนราชการ ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย  

เอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรางค์ / คุณชลารัตน์ โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๓๔ , ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๒๔

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready