Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

โครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

DSC_6754(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      ดร. สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) โดยมี นางสุมาลี ทั่งทิพยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนัก งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

       ดร. สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กล่าวว่า โครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พลิกโฉมกล้วยตาก ด้วยการนำเทคโนโลยีและการวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพาราโบลาร์โดมมาช่วยยกระดับในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด มีผู้บริโภคทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในการยอมรับในด้านรสชาติ คุณภาพ และกระบวนการผลิต เนื่องจากได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP, HACCP Foods safety (ระบบความปลอดภัยอาหาร) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งได้มาตรฐานสากลมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และจะยังได้รับการรับรองจาก วว. อยู่ถึงปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่า บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

       ด้าน นายวุฒิชัย ชะนะมา กรรมการผู้จัดการบริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด กล่าวว่า บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด ได้นำเทคโนโลยีและการวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพาราโบลาร์โดม มาช่วยยกระดับในกระบวนการผลิต ซึ่งเครื่องอบดังกล่าวสามารถขจัดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง แมลง และเชื้อโรค ที่ปะปนมากับอากาศ ที่จะส่งผลให้กล้วยตากไม่ได้คุณภาพนั้นหมดไป อีกทั้งยังได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP, HACCP Foods safety (ระบบความปลอดภัยอาหาร) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready