Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. เดินหน้าจัดอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น หวังพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน

2014-02-28_01.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สดร. เดินหน้าจัดอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น หวังพัฒนาการเรียนกา ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นที่เชียงใหม่ มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์  การใช้อุปกรณ์สังเกตการณ์ต่างๆ ศึกษาสภาพท้องฟ้าจริง  ให้เกิดแรงบันดาลใจนำไปประยุกต์จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป

           ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสภาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทย ได้ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในสาระการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอน และยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ สดร. จึงกำหนดแผนการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ขึ้น สำหรับการอบรมครูฯ ขั้นต้น ในปี 2557 นี้ กำหนดจัด 5 ครั้ง หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดชัยนาท ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งต่อไปกำหนดจัดที่จังหวัดเลย ยโสธร และพังงา 

           การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  มีครูจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 120 คน ซึ่งจะได้เข้าร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  ในส่วนของการบรรยาย เริ่มปูพื้นจากความรู้เรื่องลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆ เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์เบื้องต้น ระบบพิกัดท้องฟ้า ทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน   การจัดกิจกรรมประกอบการสอนและสื่อการสอนดาราศาสตร์ การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย  สำหรับกิจกรรมดาราศาสตร์ภาคปฏิบัติ  มีการสอนใช้งานกล้องสองตา  การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ การใช้แผนที่ดาว การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์  และแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์  มี ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สดร.

           ความรู้พื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์  รวมถึงการได้พบปะร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเนื้อหาดาราศาสตร์ให้ทันยุคสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ต่อไป
การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์  ได้รับการสนันสนุนงบประมาณดำเนินการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สดร. และ สสวท. ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น  ซึ่งวางแผนจัดอบรมครูฯ ด้านดาราศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ขั้นต้น ปีละ 5 ครั้ง ขั้นกลาง และขั้นสูง ปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมครูฯ ทุกระดับรวมกันมากกว่า 600 คน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready