Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกต้อง ให้กับผู้ประกอบการนำร่อง 14 จังหวัด ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงพื้นที่ภาคเหนือ  จัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ณ จังหวัดเขียงใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งานและการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน

          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลาย มีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ อาทิเช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่นๆ วัสดุกัมมันตรังสีเหล่านี้เมื่อไม่ใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว จะกลายเป็นกากกัมมันตรังสี นอกจากนี้กากกัมมันตรังสียังเกิดมาจากการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และการจัดการอุบัติเหตุทางรังสี  การจัดการกากกัมมันตรังสีเหล่านี้   ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี ดังนั้น ปส. จึงจัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี  ผู้ขอรับบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ  รวมถึงขั้นตอน ในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี

          นายสุพรรณฯ กล่าวต่อไปว่า ในการสัมมนาครั้งนี้  ปส. ได้ทำการสำรวจปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ความประสงค์จะเลิกใช้งาน แต่ยังมีคุณสมบัติที่ยังสามารถนำกลับมาใช้งานหรือสามารถปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และจัดทำเป็นทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งช่วยลดการเกิดปริมาณกากกัมมันตรังสีในอนาคตด้วย

          การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการเข้าร่วมจากเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการเข้าร่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 จังหวัด และจะขยายการสัมมนาให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศภายในเดือนสิงหาคมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 02-596-7600 ต่อ 1611

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready