Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศหวังสร้างความเข้มแข็งทางดาราศาสตร์ให้ครูวิทย์

2014-03-17_12.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศหวังสร้างควา ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

             สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดาราศาสตร์ขั้นต้น และขั้นกลางให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ หวังพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ส่งต่อความรู้ไปสู่นักเรียน เพิ่มประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค

             ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ที่ สดร. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แล้ว สดร. ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น และขั้นกลางให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สดร. หวังว่าการอบรมครูฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ  ช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์พัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่อความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปสู่นักเรียน ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่อไป” 

             การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่
             ครั้งที่ 1 การอบรมครูฯ ขั้นต้น  เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน การเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่เหมาะกับเนื้อหา  ให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีครูวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 60 คน
             ครั้งที่ 2 การอบรมครูฯ ขั้นกลาง เน้นการเพิ่มพูนความรู้ทางดาราศาสตร์เชิงลึก พัฒนาทักษะการใช้สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เทคนิคทางดาราศาสตร์ และฝึกประสบการณ์การสังเกตการท้องฟ้าจริง เพื่อให้ครูมีทักษะและประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยดาราศาสตร์เบื้องต้นได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  มีครูวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 36 คน

             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล  จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล เชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ เลย ชลบุรี และเพชรบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 , 091-0716215  โทรสาร 053-225524
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready