Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วว. จัดสัมมนาเรื่อง “มองไปข้างหน้า...หาเส้นทางธุรกิจ เพิ่มผลผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

DSC_0430.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
วว. จัดสัมมนาเรื่อง “มองไปข้างหน้า...หาเส้นทางธุรกิจ เพิ่มผล ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “มองไปข้างหน้า.....หาเส้นทางธุรกิจ เพิ่มผลผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริม พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ อันจะนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยผ่านการขั้นตอนพัฒนาจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากนักวิจัยภาครัฐ หน่วยงานเครือข่ายที่สำคัญในการผลักดันอันจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน โดยได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการที่วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ห้องทับทิม AB โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ โฮเต็ล จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

      ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญ เช่น การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP การเพิ่มขีดความสามารถให้ OTOP และ SMEs และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลจึงมอบนโยบายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ดำเนินงานส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs  ผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นต้นน้ำและกลางน้ำของการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และผลักดันงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  

       การที่จะทำให้นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  ต้องมีการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้และพัฒนาประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในวันนี้  ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเกษตรกร ได้มาร่วมงานสัมมนา ซึ่งจะได้รับความรู้ในการยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสามารถเสนอความต้องการที่จะให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรกรรม พัฒนาการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ด้าน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. มีบทบาทและพันธกิจที่สำคัญคือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อการนำไปใช้ประกอบธุรกิจหรือประกอบเป็นอาชีพ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การค้า การตลาด การเงิน การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยระบบมาตรฐานสากล ตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน เพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตแข็งแรงได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคม และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากภาครัฐ องค์กรเอกชนและสถาบันการเงินในหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ

     งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายในภาคเช้าเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยระบบมาตรฐาน” โดย นางพรพินิต  การกลจักร เจ้าหน้าที่วิชาการ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า” โดย นางบุษกร  ประดิษฐนิยกูล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. และการเสวนา “อยากจะกู้ ต้องรู้อะไร” โดยนางอรธัญยวีร์  พิมพ์ทอง ผู้จัดการอาวุโสธนาคารออมสิน สาขายโสธร และนายอนุทิน อ่อนจินดา รองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร ส่วนการบรรยายภาคบ่ายคือ แนะนำ วว. และแนวทางการนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดยโสธร โดย นางสาวประไพศรี  ไม้สนธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกองการตลาด วว. และแบ่งกลุ่มจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐาน และกลุ่มการเงิน การลงทุน และทีมงานจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไป 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready