Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ ระดม 16 หน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิรูปงานด้าน วทน.

DSC_2835(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2557 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันงบประมาณทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ใช้จ่ายในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้ถึง 1% ของ GDP หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งคู่กับวิถีชีวิตของคนไทย และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างมั่นคงต่อไป

     สำหรับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญและบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะเน้นตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล โดยวางโครงสร้างพื้นฐานและนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันที่เหนือกว่า และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย โดยท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายและแนวทางกับผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ว่า เราจำเป็นต้องทำการปฏิรูปแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยและโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง

     ด้าน นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า การปฏิรูปแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งให้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการและสามารถร่วมกันวางแผนหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเต็มศักยภาพ และผลักดันให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างแท้จริงโดยมีแนวคิดการปฏิรูปงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกเป็น 7 ประเด็น คือ 1) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ2) ความตระหนักและการเข้าสู่สังคมวิทยาศาสตร์3) โครงสร้างการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม4) กำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา และการสร้างความรู้ 5) โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม6) การทูตวิทยาศาสตร์ และ 7) การพัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกำหนดโครงสร้างการบริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการตอบสนองปัญหาและความต้องการของประเทศ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
•    กลุ่มที่ 1 Science & Technology Policy + HRD มีภารกิจด้านนโยบายและแผนการพัฒนากำลังคน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และระบบติดตามประเมินผล
•    กลุ่มที่ 2 Science & Technology Management + R&D infrastructure มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
•    กลุ่มที่ 3 Science & Technology Transfer มีภารกิจเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/ผู้ประกอบการ
•    กลุ่มที่ 4 Science & Technology Innovation commercialization มีภารกิจด้านการนำผลิตภัณฑ์/ความรู้เข้าสู่การตลาด

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready