Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด” พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่อง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” แบบครบวงจรสำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน โดยมุ่งหวังผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “สนช. กำหนดให้ “อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด” เป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปแล้ว จำนวน 83 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 78.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 2,481.95 ล้านบาท สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานสะอาด ทั้งนี้ สนช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดในระดับชุมชน  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมด้านพลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษา/วิจัยให้แก่นิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยด้านพลังงานสะอาดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

 นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “จากประสบการณ์การบริหาร “โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน” ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นวงเงินสนับสนุน 46.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น แบ่งเป็น ระบบผลิตความร้อนทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 8 ระบบ และโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลระดับชุมชน จำนวน 4 ระบบ ทำให้ สนช. มีความมั่นใจว่าความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งนี้ จะเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดแก่ผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการนำร่อง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจลงทุนให้สามารถตัดสินใจในแต่ละรูปแบบได้และพร้อมที่จะดำเนินการลงทุนได้ทันที ทั้งแบบทางวิศวกรรม และข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถตัดสินใจในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการเป็น

           ที่ปรึกษาทั้งในด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ การบริหารโรงไฟฟ้าฯ การดำเนิน การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการซ่อมบำรุง ซึ่งจะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจะผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย พลังงานชีวมวล 500 กิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 300 กิโลวัตต์ พลังงานลม 200 กิโลวัตต์”
           รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า “มทร.ธัญบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการและใช้ประโยชน์จาก “พลังงานสะอาด” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสีเขียว (green tech. university)” ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดย มทร.ธัญบุรี จะดำเนินการเกี่ยวกับความพร้อมด้านผลงานวิจัยพลังงานในการสร้างต้นแบบและการขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยจะเป็นผู้สนับสนุนด้านผลงานวิจัย บุคลากร นักวิจัย วิศวกร เครื่องมือทางวิศวกรรม อาคาร สถานที่ และพื้นที่ในการดำเนินการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน และจะร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดแก่ผู้สนใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป” 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready