Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค

DSC_0303(5).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการ  ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ปี 2557 ภายใต้ชื่อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ปี 2557 ภายใต้ชื่อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม มิลฟอร์ด หัวหิน-ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ จำนวนมากที่ส่งไปเรียนในต่างประเทศ นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เมื่อเรียนจบกลับมาทำงานเฉพาะด้าน  ก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง เราจะใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้อย่างไร จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากไม่มีบุคลากรของประเทศเข้าสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ครูสอนวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อย   และทำอย่างไรจึงจะให้ครูวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ  ก้าวได้ทันโลก จึงมีการอบรมครั้งนี้ขึ้นภายใต้ชื่อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จะเข้าไปช่วยเหลือในปัญหาเหล่านี้  โดยการอบรมครูวิทยาศาสตร์  เพื่อช่วยปิดช่องโหว่จากการใช้ทรัพยากรบุคคลในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ซึ่งมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในหลายๆ สาขา เช่น นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น มาช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับครูในระบบโรงเรียน  เพื่อให้ครูสามารถไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้  

     นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2554 และในครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยความคิดการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

     สำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประมาณ  200 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 9 และ 10 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557

     ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี  มีความมุ่งมั่น ในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับสากล  ที่ต้องการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทันสมัยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมครั้งนี้  นับว่าเป็นโอกาสดี ที่ได้สร้างกิจกรรมเครือข่ายครูวิทย์ สร้างความสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทุกอย่างให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับให้คณาจารย์นำไปเพื่อใช้ถ่ายทอดต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไวยวิทย์ ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready