Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา

DSC_1217 copy.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจัง ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา ให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา ให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรม บีพี สมิทหลา บีช รีสอร์ท สงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

         ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากนโยบายการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนำงานวิจัยและพัฒนาผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้พื้นฐานและภูมิปัญญาดั่งเดิม  เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตและบริการ  ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทำให้นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อมิติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจกับทุกภาคส่วนในภูมิภาคของประเทศ โดยผ่านกลไกการเชื่อมโยงของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงได้จัดตั้งหน่วยประสานงานระดับภูมิภาคนำร่อง 4 ภาค ตามมติ ครม. และเริ่มปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เมื่อปี 2556 โดยกำหนดให้ศูนย์ประสานงานฯ ทำหน้าที่ประสานงานการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงานการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีโอกาสเข้าถึง รับทราบปัญหาความต้องการตลอดจนทิศทางการพัฒนาของจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น

         หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยอีกว่า การทำงานที่จะทำให้การพัฒนาด้านอาหารของจังหวัดสงขลา เป็นรูปธรรม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะสร้างรายได้ และเกิดความมั่นคง ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  การที่จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนทำให้ได้แผนพัฒนาอาหารขึ้น เราจะต้องพิจารณาการใช้เทคโนโลยีในการไปช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เหมาะสม  เกิดผลประโยชน์ที่ดีและสามารถสร้างตลาด ซึ่งผมหวังว่าจะช่วยจังหวัดสงขลาได้  หลายจังหวัดยังไม่ได้นำเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง เราต้องรู้ว่าปัญหาของจังหวัดคืออะไร  แล้วจึงนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  และจากการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มาแสดงผลงานนิทรรศการในวันนี้ จะทำให้ท่านได้เห็นว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะตอบสนองความต้องการ ตอบปัญหาของจังหวัดได้ ซึ่งการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือสนับสนุนจำเป็นต้องใช้งบประมาณ เมื่อบูรณาการกันแล้วงบประมาณอาจจะเป็นของ อบจ. อบต. สนับสนุนในบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องจักร

           ด้าน นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีความสมบูรณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางอาหาร โดยตอนกลางไปทางเหนือ เหมาะกับการปลูกข้าว  ตอนกลางเหมาะกับการปลูกข้าวและผลไม้  ส่วนตอนล่างเป็นภูเขาต้นน้ำ จังหวัดสงขลา มีศักยภาพเพียงพอในอันที่จะพัฒนาทางด้านอาหาร ซึ่งวิทยาศาสตร์จะช่วยในการลดต้นทุน และลดแมลงที่จะมาทำลายผลผลิต ผมหวังว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมาให้ความรู้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

         ด้าน นายนิตยา  พัฒนรัชต์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  การประชุมวันนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค (ศวภ.3) สำนักงานจังหวัด และสถาบันการจัดระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนมีบทบาทภารกิจในองค์ประกอบคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นศักยภาพและความต้องการพัฒนาของจังหวัดสงขลาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น  จึงยินดีร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา ให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพื้นฐานด้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 14 หน่วยงาน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์มาจัดนิทรรศการ พร้อมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ยินดีให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ได้เชิญอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสถาบันการศึกษา คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในภาคใต้ร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

         สำหรับกิจกรรมในการประชุมฯ ประกอบด้วย การนำเสนอ "กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้นอาหารของประเทศไทย" โดย นายชายกร  สินธุสัย  ผู้เชี่ยวชายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ การนำเสนอแนวทาง "ยกร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา" โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา  และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาด้านความมั่นคงอาหาร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  กลุ่มที่ 2 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 3 การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกให้เกษตรกร และกลุ่มที่ 4 การเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูป  ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันและขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  นายรัฐพล  หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready