Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วศ. ก.วิทยาศาสตร์ฯ จับมือ สมอ. พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

408-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สินค้า OTOP ของไทยมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นที่นิยมของผู้ซื้อช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนจำนวนมาก  ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จึงได้ร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOPเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน  เน้นช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมให้สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้ชุมชนและการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ขึ้น ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวเสาวณีมุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางรัชดา อิสระเสนารักษ์  รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้เป็นประธานร่วมกันในการลงนาม

นางสาวเสาวณี  มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้ามาทดสอบและมีการ พัฒนาสินค้ามาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในเชิงเทคนิคที่ใช้กลไกทางห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมให้สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ การลงนามความร่วมมือ กับ สมอ. เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต่อเนื่องเพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และได้รับประโยชน์โดยตรงในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  ขอบเขตความร่วมมือของ วศ. เป็นการสนับสนุนการทดสอบสินค้า OTOP ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้ความรู้ คำปรึกษา และจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในเชิงลึก รวมทั้งยังรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในระยะยาวส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถขยายศักยภาพทางการค้าโดยรวมของประเทศได้ 

นางรัชดา อิสระเสนารักษ์  รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน รวมถึงประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย โดยขอบเขตความร่วมมือของ สมอ. เป็นการสนับสนุนข้อมูลผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเชิงพื้นที่ การประสานร่วมมือกับ วศ. ในการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจะเร่งรัดการให้มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อได้รับรายงานผลการทดสอบของ วศ. รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้    

นางวลัยพร  ร่มรื่น ผู้เขียนข่าว  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7000  หรือ 0 2201 7097 – 8   Call  Center 0 2201 7555   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรสาร 0 2201 7470  http://www.dss.go.th

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready