Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เปิดรับ ตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทย ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค

400-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เปิดรับ ตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทย ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก : เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 
ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557

คณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น  ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์จากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภาคฤดูร้อนร่วมกับตัวแทนจากทั่วโลก เซิร์น (Institutes of CMS Collaboration European Organization  for Nuclear Research (CERN) ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สมาพันธรัฐสวิส   โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกนักศึกษาและครูที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมของ เซิร์นต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการมีดังนี้คือ
- โครงการสำหรับนักศึกษา (CERN Programme of Summer Student) - ฟิสิกส์ 2 คน, คอมพิวเตอร์ 1 คน
   ต้องมีสัญชาติไทย เป็นนิสิต/ นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี   ในวันที่เปิดรับสมัคร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์ (จำนวน 2 คน), สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 1 คน) (มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากสามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

- โครงการสำหรับครู /อาจารย์สอนฟิสิกส์  (CERN Programme for Physics High School Teachers) 2  คน
   ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ฟิสิกส์พลังงานสูง  (High-energy physics) มาก่อน และสอนอยู่ในประเทศไทย  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้อินเทอร์เน็ต รับ-ส่ง อีเมล์ และค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL, IELTS และ CU-TEP และคณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาดูงาน และสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการวิจัยกับเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ประมาณ 8 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมนักศึกษา และ 3 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์ พร้อมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.slri.or.th หรือ www.thaicern.slri.or.th
สมัครออนไลน์ ได้ที่
- โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น : http://www.nstda.or.th/desy/pdys-2/
- โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น : http://thaicern.slri.or.th/?page_id=466

ส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready