Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รองนายกฯ ยงยุทธ นั่งแท่นประธานบอร์ด พปส. กระตุ้นการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

353-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดประชุมครั้งแรกในรอบ ๒ ปี เร่งผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และพัฒนากฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดประชุมครั้งแรกในรอบ ๒ ปี เร่งผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และพัฒนากฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ หวังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยมีการนำวัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น  โดยผู้ประกอบการที่ผลิต มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือนำเข้า ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประโยชน์ต่างๆ จะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม 

“ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้มารับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ผมมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ โดยประเทศไทยควรมีพัฒนาการด้านกฎหมายที่ทันต่อยุคสมัย พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ วาระสำคัญที่ควรเร่งดำเนินการก่อนเป็นลำดับแรกในการประชุมครั้งนี้ คือ การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี การพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการ พปส. ครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) นายชาตรี สุวรรณิน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด รศ.นเรศร์ จันทร์ขาว ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย และดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready