Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ไทย-ลาวร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ยกแนวทางพระราชดำริเป็นต้นแบบ

285-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ไทย-ลาวร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ยกแนวทางพระราชดำริเป็นต้นแบบ FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ประสานความร่วมมือบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งสถานีโทรมาตรเก็บข้อมูลภูมิอากาศเพิ่มเติมปีหน้า พร้อมขยายผลต้นแบบความสำเร็จการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ สู่พื้นที่ สปป.ลาว

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว และคณะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของทั้งสองประเทศ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรมาตรน้ำงึม หนึ่งในกิจกรรมของ“โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ณ บริเวณปากแม่น้ำงึม สปป. ลาว

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า จากการหารือในระดับทวิภาคีระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของทั้งสองประเทศมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการเพื่อบริหารจัดการน้ำใน 5 แผนงานได้แก่
1.การจัดทำระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านเว็ปไซต์ www.laowater.net
2.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
3.พัฒนาสถานีโทรมาตรส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในลาวเพื่อข้อมูลสภาพอากาศและน้ำ
4. การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดตะกอนและป้องกันน้ำเสียสู่แม่น้ำโขง
5.การขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อลดปัญหาน้ำและความทุกข์ยากทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้รับประโยชน์ในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเชิงพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น จากการติดตั้ง สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อติดตามปริมาณน้ำและสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำสำคัญของ สปป.ลาว

ด้าน ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กล่าวว่า สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่ สสนก. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตรวจวัดข้อมูลระยะไกล สามารถตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน รวมทั้งระดับน้ำ โดยส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS และ 3G แสดงผลการตรวจวัดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net ปัจจุบัน สสนก. ได้ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ มากกว่า 800 สถานี ในทุกภาคของประเทศไทย

ดร.รอยล กล่าวว่า ในปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. จะขยายพื้นที่ติดตั้งสถานีโทรมาตรเพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมจำนวนอีก 1 สถานี และจะพัฒนาระบบเป็น Skywave ในพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ GPRS หรือ 3G ไม่ครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของทั้งสองประเทศ จะร่วมถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่มีตัวอย่างความสำเร็จจาก 55 ชุมชน เป็นแกนนำการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฯ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ที่พร้อมถ่ายทอดและขยายผลสำเร็จให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของ สปป. ลาว ต่อไป

Fact Sheet
1. จากการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ National Authority of Science and Technology of Lao PDR (ปัจจุบันปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สปป.ลาว Ministry of Science and Technology of Lao PDR) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากทั้งสองประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว ตามข้อริเริ่มกระบี่ของอาเซียน (ASEAN Krabi Initiative)
2.  การดำเนินงาน วทน. ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ สวทน. ได้มอบหมายให้ สสนก. เป็นหน่วยงานหารือร่วมกับอธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว โดยเมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2555 สสนก. ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และเห็นชอบร่วมกันให้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินโครงการร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
3. 12 กันยายน 2555 ดร.รอยล  จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย และ Mr. Soumana Choulamany อธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม เรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว
4.  สสนก. ได้ร่วมกับกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติแล้วเสร็จในปีพศ. 2555 จำนวน 5 สถานี ได้แก่

  • ปากแม่น้ำงึม (Nam Ngum)
  • ปากแม่น้ำอู (Nam Ou)
  • ปากน้ำกระดิ่ง (Nam Kading)
  • ปากแม่น้ำเซบั้งไฟ (Xe Bangfai)
  • เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (Bokeo)

5.  ในปี 2556 ได้มีการดำเนินงานดังนี้
     5.1 การศึกษาดูงานจัดการน้ำชุมชน และสถานีโทรมาตร ที่จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานจัดการน้ำชุมชนที่ จังหวังบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
     5.2  การแลกเปลี่ยนนักวิจัยมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สสนก. จำนวน 2 คน ณ ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ laowater.net และ ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรการเกษตร เพื่อเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.  ในปี 2558 จะขยายผลดำเนินงานโครงการความร่วมมือดังนี้
     6.1 ขยายพื้นที่ติดตั้งสถานีโทรมาตรให้สมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมจำนวนอีก 1 สถานี และจะพัฒนาระบบเป็น Skywave
     6.2 สร้างตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ชุมชนตัวอย่างของ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว
     6.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.อรรถณัษฐ  คูรัตน์
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2642 7140 ต่อ 611/ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ถ่ายภาพ  :  นางเทียรทอง  ใจสำราญ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready