Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)

211-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชี ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (8 มกราคม 2558) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)(TCELS) โดยมี นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารมิว ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

นายนเรศ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในปัจจุบันการดำเนินของหน่วยงานได้ตอบโจทย์ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งไว้ 5 เรื่อง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์สามารถทำได้ถึง 4 เรื่อง คือ 1.วิจัยเชิงพาณิชย์ 2.วทน.เพื่อสังคม 3.โครงสร้างพื้นฐาน วทน.และบริการ 4. กำลังคน วทน. และการสร้างความตระหนัก

แผนการดำเนินงานปี 2557 - 2561 มีดังนี้
1.ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์
   1.1 สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                                                                      
   1.2 จัดทำแผนธุรกิจ (ระยะที่ 2) หน่วยปฏิบัติงานวิจัย
   1.3 Roadmap implementation
   1.4 ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือฯ
   1.5 ต่อยอดแนวความคิดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เข้าสู่ตลาด (ผู้ประกอบการใหม่)
   1.6 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ในระดับนานาชาติ) ที่เกี่ยวข้อง
2.สนับสนุนการพัฒนากำลังคนและ Career Path เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
   2.1 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (ร่วมกับ มจพ.)
   2.2 สร้างความร่วมมือการพัฒนากำลังคนร่วมกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ
   2.3 สนับสนุน/ร่วมเป็นเจ้าภาพประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับนานาชาติ
3. สนับสนุนการวิจับและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบมุ่งเป้า
   3.1 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ (ร่วมกับ มจธ.)
   3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาและต่อยอด
4. สนับสนุนและจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์
   4.1 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเชิงวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ฟื้นฟูเชิงพาณิชย์
   4.2 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์

โครงการ Medicopolis เวชนคร เป็นโครงการหลัก ที่สร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสุขภาพในระดับชาติ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต กลุ่มเป้าหมายของ Medicopolis คือ กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มเสริมความงาม,กลุ่มผู้รักสุขภาพ}นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ หรือผู้เช่าสถานที่และนักลงทุน

โครงการ Medicopolis มีแผนการดำเนินงาน ระหว่างปี 2557 -2561 คือ
1. ปี 2557 - 2558 เปิดพื้นที่นำร่องในย่านธุรกิจ
2. ปี 2557 - 2550 ประสานกับเครือข่ายที่มีพื้นที่เป็นของตัวเอง
3. ปี 2558 - 2561 รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนในพื้นที่ขนาดใหญ่

ดร.พิเชฐ ให้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ไว้ 3 เรื่อง คือ 1.โครงการ Medicopolis ควรนำของที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2.หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้เห็นว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 3.โครงการยางพาราจะต้องเป็นการดำเนินงานในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เช่น เครื่องสำอางค์ ยา เซรั่ม ถุงมือยาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ควรจะมีการพัฒนาในด้านอื่นๆเพราะเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสิ่งที่ทำจะต้องมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 

ข่าวโดย  :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ  : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready