Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ หนุนการพัฒนานวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ

196-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมผลักดันมาตรการเร่งด่วนเพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 3 ประเด็นหลักคือ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมาตรการภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนวิจัยกระตุ้นนวัตกรรมผ่านตลาดภาครัฐ เชื่อมโยงแผนปฏิรูป วทน. ที่กระทรวงวิทย์ฯกำลังขับเคลื่อน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 14 มกราคม / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำเสนอหลักการสำคัญ 3 ประการในการปฏิรูปคือ ระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) ระบบบริหารจัดการด้าน วทน. และ การพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นเอกภาพในรูปแบบวาระแห่งชาติ เช่นการมีเป้าหมายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ทั้งนี้ โดยให้มีความสอดคล้องกับการกระตุ้นงบประมาณการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนากำลังคน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. โดยภาครัฐส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยโดยภาคเอกชนเป็นสำคัญ 

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การจะกระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุนวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนด 3 มาตรการเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น โดยให้การรับรองบริษัทเอกชนแทนการรับรองรายโครงการ  มาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบสังคมของภาคเอกชน ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับความสามารถของเอสเอ็มอีชุมชนและสังคมผ่านงานวิจัย อีกทั้งยังช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเป็น 1% ของ GDP และมาตรการสุดท้ายคือ สนับสนุนนวัตกรรมโดยผูกกับการสร้างตลาดภาครัฐ โดยเอื้อให้การจัดซื้อจัดจ้างในสินค้าและบริการ ใช้นวัตกรรมของไทยมากขึ้นโดยการแก้ไขระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ของสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น ควรมีการระบุให้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานภายในประเทศ สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่มีราคาเกิน 100,000 บาท ได้โดยตรงผ่านวิธีพิเศษ โดยให้ครอบคลุมถึงพัสดุหรือสินค้าที่มีการทำนวัตกรรมในประเทศที่มีสมรรถนะเชิงเทคนิคตรงตามการใช้งาน มีมาตรฐานเทียบเคียง มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ โดยทั้งหมดนี้เน้นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า มาตรการเร่งรัดดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังขับเคลื่อนคือ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร การยกระดับเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเอสเอ็มอี  การให้บริการทางเทคโนโลยีภาคเอกชนอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วทั้งการสอบเทียบห้องปฏิบัติการทดสอบและการรับรองสินค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้สินค้าที่ผลิตโดยนวัตกรรมไทยมีมาตรฐานในระดับสากล

สำหรับมาตรการเพิ่มแรงจูงใจ เริ่มต้นทั้ง 3 มาตรการดังกล่าว จะสามารถดำเนินการเป็นรูปธรรมได้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยเฉพาะเรื่อง ภาษี 300% ณ ขณะนี้กำลังหารือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงการคลัง และส่งเรื่องต่อกรมสรรพากร เพื่อดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาต่อไป  ส่วนมาตรการด้านระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับระเบียบโดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ผู้เผยแพร่ข่าว  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready