Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สานสัมพันธ์ ไทย - ลาว ดึงใช้แสงซินโครตรอน หวังสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ในอาเซียน

189-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ซินโครตรอน จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป. ลาว หารือความร่วมมือวิจัยพัฒนา และฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว ในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน หวังสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 มกราคม 2558) ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว ในโอกาสนำคณะเข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมสถาบันฯ  ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “การหารือความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และ สปป. ลาว  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว ที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นสถาบันที่ให้บริการแสงซินโครตรอนแห่งเดียวในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สามารถรองรับนักวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเรายังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิควิศวกรรม ซึ่งพร้อมเปิดรับนักวิจัยจาก สปป.ลาวเข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน อาทิงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสมุนไพรลาว เป็นต้น นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังสนับสนุนทุนให้กับนักวิทยาศาสตร์จาก สปป.ลาว เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกด้วย” 

“อย่างที่ทราบกันดี ไทย-ลาว ถือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ที่มีความใกล้ชิดกันทางภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งเรายังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน หากเรานำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านนี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย” ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สบ.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready