Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ไทย-เยอรมนี ใช้”การทูตวิทยาศาสตร์” แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทย

163-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ไทย-เยอรมนี ใช้”การทูตวิทยาศาสตร์” แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (22 มกราคม 2558) เวลา 09.30น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand - Germany Sciene Diplomacy Program: Fostering Innovation in SMEs in Germany and Thailand โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายรอล์ฟ ชูลเช่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดการระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ในการพัฒนา SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากเยอรมณีมาแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา SMEs ไทย

ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ สวทน. กล่าวถึงรายละเอียดของการทูตวิทยาศาสตร์ว่า สวทน. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยร่วมกับต่างประเทศ การทูตวิทยาศาสตร์คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในหลายเรื่อง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ การสร้างความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองต่อนานาประเทศ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดร.ญาดา กล่าวต่อว่า การพัฒนา SMEs ของไทยจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือชุมชน เช่นการสร้างรายได้ การจ้างงาน การแก้ปัญหาความยากจน จนถึงระดับประเทศ เช่นการเพิ่มมูลค่า GDP หรือ มูลค่าการส่งออก เป็นต้น การพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างมูลค่าโดยตรงต่อธุรกิจ SME การทูตวิทยาศาสตร์ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำความรู้ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมจนถึงทุนจากต่างประเทศโดยใช้กลไกความร่วมมือการทูตวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยง การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand – Germany Science Diplomacy Program: Fostering Innovation in SMEs in Germany and Thailand ในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนา SMEsไทย ประเทศเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการพัฒนาSMEsสู่ตลาดโลก การประชุมในวันนี้จะเป็นการนำประสบการณ์การบริหารจัดการอันทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและนวัตกรรม การตลาด การกำหนดข้อกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร นักวิจัยโดยนักวิชาการจากเยอรมัน และนักวิชาการไทยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล

จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเยอรมนี มากว่า 150ปี จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ โดย สวทน.ซึ่งเป็นผู้จัดรวบรวมจข้อเสนอแนะจากการประชุม เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์การทูตวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการสนับสนุนและถ่ายทอดนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นพลังงานลม ที่รัฐบาลเยอรมันให้การสนับสนุนงานวิจัยทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนทางการศึกษาวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณภาพสูงในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready