Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-หูเป่ย Thailand - Hubei Technology Transfer Center ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับได้ศึกษาดูงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย 


     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้อุทยานวิทยาศาสตร์ (อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ) (Space Krenovation Park: SKP) ของประเทศไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม/และการผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์ Thailand - Hubei Technology Transfer Center หรือ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-หูเป่ย ภายหลังจากการประชุมหารือความร่วมมือดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ข้อสรุปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นตรงกันคือเห็นชอบในการลงนามบันทึกการประชุมเพื่อร่วมจัดตั้ง “Thailand–Hubei Technology Transfer Center” และจัดตั้งคณะทำงานร่วมของศูนย์ฯ ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ นายตู้ หยุน (Mr. Du Yun) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน พร้อมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่วและ smart city จากประเทศจีนมายังประเทศไทย โดยการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด และขยายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ด้านอื่นๆ ตามลำดับ นอกเหนือจากด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือการลงนามใน “Agreement on Joint Establishment of Thailand - Hubei Technology Transfer Center” ต่อไป  โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบที่จะรายงานการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทราบอย่างเป็นทางการด้วย

     นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ เรื่อง ศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีข้อสรุปร่วมกันในการผลักดันการใช้โปรแกรม Map World / Geo Globe เพื่อจัดทำแผนที่โครงการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชติเป็นฐาน และจะคัดเลือกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนอย่างน้อย 10 โครงการ (จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมดกว่า 2,000 โครงการ) ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือฯ เพิ่มเติมอาทิ การแก้ไขปัญหาให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Continuously Operating Reference Station (CORS) ได้อย่างเต็มที่ การรับสัญญาณการใช้งานและผลิตข้อมูลดาวเทียมจากการจัดฝึกอบรมและการดำเนินงานวิจัยร่วม ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น รวมถึง การพิจารณาทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของ สทอภ.
     ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะประธานร่วมของ Steering Committee – SC ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (ประธานร่วมของ SC) และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 อย่างเป็นทางการด้วย
     สุดท้ายนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการ "China - ASEAN BeiDou Technology City and Demonstration City" หรือเมืองนิคมอุตสาหกรรมเป๋ยโต่ว ณ เมืองหวงสือ มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลหูเป่ย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความสนใจในกิจกรรมการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลหูเป่ยเป็นอย่างมาก และจะได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 TEL: (66) 2333 3921 FAX: (66) 2333 3700 ต่อ 4056 EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready