Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ แม่งาน ขนนวัตกรรมฝีมือคนไทย กว่า 300 ชิ้น โชว์ครม.สัญจรหัวหิน

40-b.JPEG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ แม่งาน ขนนวัตกรรมฝีมือคนไทย กว่า 300 ชิ้น โชว์ครม.สั ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่ 27 มีนาคม ณ สวนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงต่างๆ จัดนิทรรศการด้านนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตเพื่อส่งมอบให้กับตลาดภาครัฐได้ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมไทยของภาครัฐ เพื่อให้ SMEs ได้ใช้กลไกของรัฐ ประการที่สองคือ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการผลิตนวัตกรรม รวมทั้งได้เลือกนวัตกรรมที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ SMEs ที่สนใจ และสุดท้ายคือเพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีเพื่อไปพัฒนาความสามารถของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย

ในการจัดนิทรรศการนั้น ประกอบด้วย 7 ธีมหลัก ได้แก่ 1. เกษตรและชุมชน 2. น้ำ 3. การแพทย์และสมุนไพร 4. ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5.ระบบขนส่งทางราง 6.ท่องเที่ยววิถีไทย และ 7. SMEs และการส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารออมสิน ธนาคารของรัฐ ที่เป็นกลไกส่งเสริม SMEs เพื่อรับขึ้นทะเบียน รวมไปถึงการบริการต่างๆ เช่น สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมด้วย ดร.พิเชฐ กล่าว

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงผลงานนวัตกรรมเด่นๆ ที่นำมาจัดแสดงในงานว่า มี 310 ชิ้นที่เป็นผลงานวิจัยของคนไทย อาทิ รถตัดอ้อย ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพแปลงกลไกชุดเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพไม่ทำให้เกิดการดึงต้นอ้อยจากพื้นดิน ไม่ส่งผลกระทบต่อตออ้อยที่สอง ซึ่งบริษัทเอกชนไทยผู้ผลิตรถตัดอ้อยนี้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ บราซิล อินเดีย กัมพูชา และอินโดนีเซีย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นเครื่องที่ผลิตโดยคนไทย มีแรงม้าตั้งแต่ 250-280 แรงม้า ราคาขายประมาณ 2.5 - 2.8 ล้านบาท สามารถวิ่งในนาหล่มได้ เมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้ว การสูญเสียไม่เกิน 3 % ขนาดรถประมาณ 5x10 เมตร ซึ่งจะสามารถทดแทนการนำเข้าได้ ยูนิตทำฟันใช้พลังงานลมนิวเมติค ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังได้ต่อยอดนวัตกรรม โดยประดิษฐ์เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและคนชรา เสื้อเกราะกันกระสุน ที่สามารถป้องกันกระสุนระดับ 3A ทำจากวัสดุคอมโพสิต ผสมเส้นใยโพลิเอทิลีนและเส้นใยอะรามิด ร่วมกับวัสดุผสมอื่นๆ ได้มีการยิงทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกระสุนระดับ 3A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้ชมทั้ง 7 ธีม เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน แขนคนพิการ กะโหลกศรีษะเทียม จีโนมการแพทย์ เตาชีวมวล นวัตกรรมการจัดการน้ำ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้ เครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี เภสัชรังสี ฯลฯ

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้น จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 27-28 มีนาคม เวลา 9.00 – 17.00 น.ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมไทย ที่มีศักยภาพ และพร้อมใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1313 หรือสายด่วนกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 02-333-3728

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready