Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ ร่วมแก้วิกฤตภัยแล้ง ส่งเทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟป่าทั่วประเทศ

34-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ ร่วมแก้วิกฤตภัยแล้ง ส่งเทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดเก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมร่วมมือทุกหน่วยงานรับมือภัยแล้ง ส่งเทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟป่าทั่วประเทศ พร้อมใช้เทคโนโลยีนาโน ผลิตเครื่องกรองน้ำพลังแสงอาทิตย์คืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในภาวะวิกฤตและผลิตเครื่องกรองน้ำกร่อยรับมือสถานการณ์ น้ำเค็มรุกแม่น้ำสายหลักช่วงฤดูแล้ง

อมารีวอเตอร์เกท 25 มีนาคม / ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนแก้ปัญหาภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีนาโนเทคเพื่อผลิตน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคือการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัย ซึ่ง GISTDA เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย ดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมดวงอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการ ติดตามและบรรเทาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ นำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย โดยในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุด Hot spot ซึ่งเป็นที่กำเนิดของไฟป่า และได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และอ้างอิงถึงกันได้ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่ไม่เลื่อมล้ำหรือผิดเพี้ยนไปจากความจริง

ขณะที่ ดร.อานนท์ กล่าวเสริมว่า GISTDA ได้ทำงานร่วมกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทางด้านไฟป่า ใน 6 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดบุคลากรของ GISTDA ไปประจำที่จังหวัดภาคเหนือที่มีความเสี่ยงสูงจังหวัดละ 2 คน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก และแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนภูมิสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด 

“GISTDA ถือเป็นหน่วยงานหลักในการใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามจุดที่เกิดไฟป่าทั่วประเทศเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบแผนที่ความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ การจัดทำแนวกันไฟและการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็นการล่วงหน้า โดยร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก และลำปาง เข้าร่วม นอกจากนี้ยังให้บริการแผนที่แบบออนไลน์และข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับไฟป่าและหมอกควัน ที่เว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th” ผอ.GISTDA กล่าว

ด้าน ศ. นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคมีโครงการวิจัยมุ่งเป้าในด้านน้ำสะอาด ที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการและด้านสังคม โดยทีมวิจัยได้พัฒนาวัสดุกรองน้ำและเสริมเทคโนโลยีนาโนเข้าไปเพื่อให้ระบบกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้น้ำสะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งออกมาเป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน สามารถผลิตน้ำดื่มในสภาวะวิกฤตอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ ได้ โดยนาโนเทคและสภากาชาดไทยได้ร่วมกันพัฒนานำเครื่องผลิตน้ำดื่มนี้มาใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดีมาก กำลังการผลิตประมาณ 200 ลิตร ต่อชั่วโมง สำหรับผู้ประสบภัยได้มากกว่า 1,000 คนต่อวัน ซึ่งเครื่องดังกล่าว ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สภากาชาดไทย นำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์

สำหรับจุดเด่นของไส้กรองนาโน นั้น ศ. นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า สามารถฆ่าเชื้อที่ผิวของไส้กรองได้ จะทำให้อายุการใช้งานของไส้กรองนาโนนานขึ้นกว่าไส้กรองน้ำทั่วไปประมาณเท่าตัว และยังช่วยลดปัญหาการดูแลรักษาไส้กรอง เนื่องจากไม่มีเมือกหรือตะไคร่น้ำมาเกาะบนพื้นผิวของไส้กรอง ที่สำคัญเทคโนโลยีนี้ เป็นเทคโนโลยีการตรึงอนุภาคนาโนซิลเวอร์ลงบนไส้กรอง ทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีอนุภาคนาโนหลุดออกมา

“ขณะนี้เทคโนโลยีไส้กรองนาโน ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์นาโนเทคพัฒนา ขณะนี้ได้ถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนแล้ว จึงอยากเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีนี้ไปขยายผลในพื้นที่ภัยแล้ง โดยบูรณาการทั้งคนและงบประมาณร่วมกัน ให้สามารถผลิตเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่า 30 จังหวัดในขณะนี้” ผอ.ศูนย์นาโนเทค ระบุ   

ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อยด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน ซึ่งศูนย์นาโนเทค ได้พัฒนาขึ้น ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง สามารถกรองน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ โดยใช้เทคโนโลยีนาโน ผลิตไส้กรองนาโน ซึ่งมีจุดเด่นในการยืดอายุการใช้งานของไส้กรองรีเวอร์สออสโมซิสซึ่งมีรูพรุนเล็กมาก ดังนั้นโมเลกุลของน้ำเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปได้ เครื่องดังกล่าวสามารถกรองน้ำกร่อยให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ ที่สำคัญเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อยเคลื่อนที่ได้เหมาะสำหรับการขนย้ายไปยังลุ่มน้ำต่างๆที่ประสบภาวะวิกฤตน้ำเค็ม

“ศูนย์นาโนเทคได้เติมระบบกรองเข้าไปเพิ่มในเครื่องกรองน้ำกร่อย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการกรองน้ำกร่อย คือ ไส้กรองนาโนที่มีความสามารถในการการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ไม่ไปอุดตันที่ไส้กรอง ทำให้ใช้แรงดันน้ำน้อยลงในระบบกรองน้ำ จึงประหยัดพลังงานขึ้น อายุการใช้งานของไส้กรองประมาณ 6 เดือน สามารถกรองน้ำกร่อยได้ต่อเนื่องมีกำลังการผลิตประมาณ 200 ลิตร ต่อชั่วโมงเพียงพอต่อประมาณการบริโภคน้ำของประชาชน 1,000 คนต่อวัน” ผอ.ศูนย์นาโนเทค กล่าวและว่า ศูนย์นาโนเทค ได้ทำการพัฒนาระบบกรองน้ำกร่อยแบบถาวร เพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวของน้ำเค็มมากๆ เช่น โรงพยาบาลพุทธโสธร โดยได้ทำการติดตั้งไส้กรองนาโน เพื่อเสริมคุณภาพให้ระบบการกรองน้ำหลักที่มีอยู่แล้วมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำสะอาดได้นานขึ้นด้วย

ข่าวโดย :  ทีมโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready