Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

18.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

30 มีนาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558(NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ว่า งานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สวทช. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนผลงาน และความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และ พสกนิกรทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการ แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่
1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ    
2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในทัณฑสถานและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ในโอกาสนี้แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นที่ได้รับจากการดำเนินงาน “ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯ” ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นแบบอย่างความดีงาม ส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบงานของหน่วยงาน พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 10 ราย เข้าทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาและเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และทรงพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจำนวน 31 ราย จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการ ณ โถงบริเวณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สวทช. มีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตาม Science Citation Index Expanded จำนวน 588เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจด 296 คำขอ และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 180 เทคโนโลยี หน่วยงานรับถ่ายทอด 200 หน่วยงาน มูลค่าการลงทุนจากกิจกรรมของ สวทช. ประมาณ800 ล้านบาท เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 18,000 ล้านบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 จำนวน 8 รางวัล โครงการประกวด Thailand Animation Contest จำนวน 2  รางวัล และผู้ชนะเลิศการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล

พร้อมกันนี้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายโมเดล “ไดโนเสาร์ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” ที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการพิมพ์ 3 มิติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดโนเสาร์ภูเวียง โกซอรัส สิรินธรเน่ ถูกค้นพบที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาว หางยาวที่มีขนาดใหญ่มาก จัดเป็นกลุ่มสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ชื่อวิทยาศาสตร์ของไดโนเสาร์ชนิดนี้มีความหมายว่า “สัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง” มีอายุราว 130 ล้านปี โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน โดยแบ่งเป็นการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ สิรินธรผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อ สกุลใหม่ของโลก 4 ชนิดที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ม่วงสิมิลัน ตะขาบชนิดใหม่ของโลก ค้นพบที่โครงการพระราชดำริฯ ณ หมู่เกาะสิมิลัน และหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์พื้นเมืองหายาก เป็นต้น การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. รวมทั้งผลงานที่ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ อี-เซนส์ (E-SenSS) เครื่องวัดรสชาติอาหารไทย / “ซีต้า-เทคโนโลยี” นวัตกรรมสารดูดจับชีวพิษเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ / blueAmp: ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ /ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาหัวเชื้อเห็ด การเพาะเลี้ยงเห็ดโดยชุมชน และสาธิตการแปรรูปและเมนูอาหารจากเห็ดป่ากินได้ (เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดระโงก) และสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน เป็นต้น โดยในปีนี้มี Hi-Light ที่เป็นโซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรที่จะมาในกลุ่มของ Food Innovation Network ที่แสดงนวัตกรรมทางด้านอาหาร เช่น Bac-in-a-Box®technology, Probiotic Supplement Researchเป็นเทคโนโลยีห่อหุ้ม probiotic bacteria ในแคปซูลที่สามารถปกป้องจากกรดในระหว่างการย่อยอาหารและแตกตัวในลำไส้เพื่อให้ร่างกายเกิดสมดุล และออมสินเป็นวัคซีนพืชจากธรรมชาติที่เหนี่ยวนำให้พืชต้านทานต่ออากาศ โรคและแมลงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้กระบวนการนำส่งสารที่เฉพาะเจาะจง ลดการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี ปฏิชีวนะ ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 40% ลดรายจ่าย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องทดสอบต่างๆ ของ สวทช. อย่างเต็มรูปแบบ การรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair จากบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท  กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยงานจะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านการดำเนินงานในโครงการตาม พระราชดำริต่างๆ พร้อมกับชมผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฝีมือของนักวิจัยไทย และความสำเร็จของภาคธุรกิจเอกชนที่นำนวัตกรรมอันเกิดจากไอเดียพัฒนาจนออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.   
โทร. 02 564 7000 ต่อ  71725-71731  
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
ภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกรและนายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready