เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 1/2560

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 1/2560
โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

01DC2017

     “มนุษย” เปนสิ่งมีชีวิตที่แตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ระดับสติปญญาที่สูงกวา สามารถประดิษฐคิดคน วิเคราะห และสรางสรรคได หลายคนเคยคิดวาคงไมมีสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งประดิษฐใดที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบกับมนุษยได เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI) คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและจักรกลที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเลียนแบบสติปญญาและการกระทำของมนุษย เชน การเขาใจภาษา การรับรูสิ่งแวดลอม การวิเคราะหดวยเหตุและผล และการเรียนรู แมวาเทคโนโลยีนี้ไดเกิดขึ้นมานานแลว แตในปจจุบัน เทคโนโลยี AI ไดพัฒนามาถึงจุดที่ทำใหผูคนเริ่มเกิดความเคลือบแคลงในความสามารถที่จำกัดของมนุษย และความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถพัฒนาไปไดไมมีที่สิ้นสุด เทคโนโลยี AI จะเขามาแทนที่มนุษยหรือไม เทคโนโลยีนี้จะเปนอันตรายตอมนุษย-ชาติในอนาคตหรือไม คำถามเหลานี้ถูกถามมากขึ้นในทุกวัน รายงานขาววิิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ ไดรวบรวมขาวความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี AI จากทวีปอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา มาใหทานผูอานไดรับทราบเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคตที่จะมาถึงในไมชานี้

 

มกราคม 2560
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน
Office of Science and Technology (OSTC)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.