Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support
 

    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
File Type : PDF      Size :1ุ15 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
File Type : PDF      Size :1ุ15 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
File Type : PDF      Size :190 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
File Type : PDF      Size :162 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
File Type : PDF      Size :209 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
File Type : PDF      Size :463 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
File Type : PDF      Size :174 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
File Type : PDF      Size :336 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
File Type : PDF      Size :404 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
File Type : PDF      Size :261 KB

 


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
File Type : PDF      Size :261 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
File Type : PDF      Size : 386 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมกราคม 2561
File Type : PDF      Size :261 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนมกราคม 2561 
File Type : PDF      Size : 386 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนธันวาคม 2560
File Type : PDF      Size :261 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 
File Type : PDF      Size : 386 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
File Type : PDF      Size : 353 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
File Type : PDF      Size : 445 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนตุลาคม 2560
File Type : PDF      Size : 352 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนตุลาคม 2560 
File Type : PDF      Size : 299 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกันยายน 2560
File Type : PDF      Size : 372 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกันยายน 2560 
File Type : PDF      Size : 509 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2560
File Type : PDF      Size : 355 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 
File Type : PDF      Size : 497 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
File Type : PDF      Size : 355 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
File Type : PDF      Size : 502 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมิถุนายน 2560
File Type : PDF      Size : 407 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
File Type : PDF      Size : 489 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
File Type : PDF      Size : 365 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
File Type : PDF      Size : 481 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนเมษายน 2560
File Type : PDF      Size : 289 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนเมษายน 2560 
File Type : PDF      Size : 483 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมีนาคม 2560
File Type : PDF      Size : 146 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนมีนาคม 2560 
File Type : PDF      Size : 214 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
File Type : PDF      Size : 140 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
File Type : PDF      Size : 169 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมกราคม 2560
File Type : PDF      Size : 115 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนมกราคม 2560 
File Type : PDF      Size : 115 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนธันวาคม 2559
File Type : PDF      Size : 115 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนธันวาคม 2559 
File Type : PDF      Size : 115 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
File Type : PDF      Size : 124 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
File Type : PDF      Size : 94 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนตุลาคม 2559
File Type : PDF      Size : 108 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนตุลาคม 2559 
File Type : PDF      Size : 296 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกันยายน 2559
File Type : PDF      Size : 108 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกันยายน 2559 
File Type : PDF      Size : 296 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2559
File Type : PDF      Size : 114 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนสิงหาคม 2559 
File Type : PDF      Size : 353 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
File Type : PDF      Size : 174 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 
File Type : PDF      Size : 354 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมิถุนายน 2559
File Type : PDF      Size : 120 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนมิถุนายน 2559 
File Type : PDF      Size : 347 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
File Type : PDF      Size : 106 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
File Type : PDF      Size : 339 KB


 

File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนเมษายน 2559
File Type : PDF      Size : 141 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนเมษายน 2559 
File Type : PDF      Size : 317 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมีนาคม 2559
File Type : PDF      Size : 157 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนมีนาคม 2559 
File Type : PDF      Size : 434 KB


File Name : เอกสาร รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
File Type : PDF      Size : 119 KB

 

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
File Type : PDF      Size : 340 KB


File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559
File Type : PDF      Size : 91.4 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
File Type : PDF      Size : 223 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
File Type : PDF      Size : 197 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2558
File Type : PDF      Size : 204 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558
File Type : PDF      Size : 1.16 MB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558
File Type : PDF      Size : 1.16 MB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
File Type : PDF      Size : 1.11 MB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558
File Type : PDF      Size : 1.08 MB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
File Type : PDF      Size : 926 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558
File Type : PDF      Size : 926 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558
File Type : PDF      Size : 833 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
File Type : PDF      Size : 650 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558
File Type : PDF      Size : 526 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
File Type : PDF      Size : 340 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
File Type : PDF      Size : 340 KB

File Name : เอกสาร รายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557
File Type : PDF      Size : 370 KB

 

 

 

บันทึก

บันทึก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.